Ασφαλτόστρωση Τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών

Ολοκληρώθηκε από τους ενδιαφερομένους η κατάθεση προσφορών, ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου “Ασφαλτόστρωση Τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών”, προϋπολογισμού δημοπράτησης 434.000,00 € που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Αρχή του έργου κατά βορρά θεωρείται η είσοδος του λιμένα στη διασταύρωση των οδών Λεωφ. Νίκης και Αγ. Γεωργίου  και πέρας του έργου κατά νότο θεωρείται η αρχή του δαπέδου σκυροδέματος του υφιστάμενου λιμενοβραχίονα.

Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του παραπάνω έργου, θα γίνουν παρεμβάσεις σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του εμπορικού λιμένα Ν. Μουδανιών για την ασφαλτόστρωση της εν λόγω περιοχής

Συγκεκριμένα οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν είναι:

• Εργασίες εκσκαφών για την προετοιμασία και την εξυγίανση του εδάφους και την προετοιμασία της οδοστρωσίας.

• Εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας με υλικό βάσης. Θα γίνεται σταδιακά νέα διάστρωση θραυστού υλικού βάσης (3Α) κατά στρώσεις στον προβλεπόμενο βαθμό συμπύκνωσης.

• Εργασίες εφαρμογής ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης (όπου απαιτείται)επί της επιφάνειας της οδοστρωσίας.

• Εργασίες κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

error: Content is protected !!