Ένταξη της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στο πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5109514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ολοκλήρωση – βελτίωση λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής» στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης,

αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα» και στο Μέτρο 3.1.23.με προϋπολογισμό 12.321.346,00

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο άλασσας και Αλιείας.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στην ολοκλήρωση και βελτίωση του λιμένα Νέου Μαρμαρά δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής ο οποίος ευρίσκεται στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Σιθωνίας. Ο λιμένας του Νέου Μαρμαρά είναι ο κυριότερος λιμένας αλιευτικών σκαφών της περιοχής που λόγω της γεωγραφικής του θέσης εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό αλιευτικών σκαφών διαφόρων μεγεθών.

Η κατασκευή των έργων είναι αναγκαία για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται στον λιμένα, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους κυριότερους λιμένες του δικτύου μικρών λιμανιών της χώρας, όπως αυτό καταγράφεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Λιμένας Νέου Μαρμαρά αποτελείκαθορισμένο λιμένα – τόπο εκφόρτωσης σύμφωνα με άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1967/2006 (κανονισμός Μεσογείου) και το με αρ. πρωτ. 4634/95354/04-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-ΑΦ2) έγγραφο του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε στον κατάλογο. Με την ολοκλήρωση των έργων η δυναμικότητα του λιμένα θα είναι της τάξης των 80 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, εκ των οποίων τα 55 είναι παράκτιας αλιείας και τα 25 σκάφη μέσης αλιείας.

Τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι, συνοπτικά, τα παρακάτω:

Εξωτερικά λιμενικά έργα προστασίας, που περιλαμβάνουν την επέκταση του δυτικού και του ανατολικού

μώλου και την κατασκευή ενός αποσπασμένου κυματοθραύστη, για την προστασία της λιμενολεκάνης από

τους κυματισμούς.

Εσωτερικά παραλιακά κρηπιδώματα.

Πλωτοί προβλήτες για την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.

Κατασκευή επενδεδυμένου πρανούς προστασίας και απορρόφησης της κυματικής διαταραχής εντός της

λιμενολεκάνης.

Εκσκαφές λιμενολεκάνης για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους.

Τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού κρηπιδωμάτων.

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης και τοποθέτηση κιβωτίων παροχής νερού και ρεύματος στα σκάφη

Επιπλέον η πράξη περιλαμβάνει τρία ακόμα υποέργα που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού

Συμβούλου, αρχαιολογικές εργασίες – έρευνες και την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων πυρσών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.

5. Παραδοτέα πράξης:

Για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται να εκτελεστούν τα ακόλουθα υποέργα:

1ο υποέργο – «Ολοκλήρωση – βελτίωση λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής» –

Π/Υ 12.000.000€

1. Εξωτερικά λιμενικά έργα προστασίας της λιμενολεκάνης που περιλαμβάνουν:

 την κατασκευή ενός αποσπασμένου κυματοθραύστη μήκους 171,50μ. (συνολικό μήκος στη στέψη 177,50μ.) και πλάτους 6,50μ.,

 την επέκταση του δυτικού μώλου κατά 85,04μ. (συνολικό μήκος στη στέψη 97μ.) και πλάτους 6,50μ.

 την επέκταση του ανατολικού μώλου κατά 49,05μ. (επέκταση κρηπιδώματος) και 78,60μ. (υφιστάμενο κρηπίδωμα).

2. Κατασκευή εσωτερικών παραλιακών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 274μ. με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους (λιμενικά εξαρτήματα και μεταλλικές κλίμακες πρόσβασης).

3. Κατασκευή επενδεδυμένου παράκτιου πρανούς μήκους 248μ. ήπιας κλίσης, για την απορρόφηση των κυματισμών από την είσοδο του λιμένα με μείωση της ανάκλασης και περιορισμό της διάδοσης τους στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.

4. Τοποθέτηση τριών πλωτών προβλητών (δύο μήκους 84μ. και ενός μήκους 48μ.), συνολικού μήκους 216μ. και πλάτους 3μ., με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την πρόσδεση μικρών επαγγελματικών σκαφών.

5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με την κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, πυρόσβεσης και του απαραίτητου εξοπλισμού κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.

2ο υποέργο – «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής για την υλοποίηση του 1ου υποέργου»-Π/Υ 148.800€

Αφορά στη δαπάνη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου- Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση του 1ου κύριου υποέργου.

3ο υποέργο – «Αρχαιολογικές εργασίες- έρευνα»- Π/Υ 55.000€

Αφορά στη δαπάνη εποπτείας και παρακολούθησης των εργασιών κατασκευής του λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

4ο υποέργο – «Φανοί ναυσιπλοΐας»- Π/Υ 117.546€

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόματων πυρσών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων.