Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Σιθωνίας Ιωάννη Μαλλίνη

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάννης Μαλλίνης με απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιθωνίας, με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/12/2025, καθώς και την ανάθεση υπογραφών και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες για την εποπτεία, οργάνωση και συντονισμό των κάτωθι:

Την κα. ΌλγαΠατσουράκου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτωαρμοδιότητες:

Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτοι:

– Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εξόδων

– Προμηθειών και Αποθήκης

– Εσόδων και Περιουσίας

– Ταμείου

– καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

– Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

– Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ήτοι:

– Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων

– Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

– Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

– Πληροφορικής και Διαφάνειας

– Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

– Τέλεσης πολιτικών γάμων

– Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

2. Τον κ. Θεόδωρο Ληστή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω

αρμοδιότητες:

– Τεχνικών Υπηρεσιών, ήτοι:

– Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (πλην Ηλεκτροφωτισμού)

– Δόμησης, ήτοι:

– Πολεοδομίας

– Πολεοδομικών Εφαρμογών και Κτηματολογίου

– Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

– Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

– Τέλεσης πολιτικών γάμων

– Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

3. Τον κ. Αθανάσιο Μαλλίνη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτωαρμοδιότητες:

– Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι:

– Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

– Ανθρώπινου Δυναμικού

– Κ.Ε.Π

– Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας

– Τέλεσης πολιτικών γάμων

– Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατάτόπον αρμοδιότητες:

– Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’ κατά τόπον’’ για την Δ.Ε

– Σιθωνίας

– Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

– Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

4. Τον κ. Δημήτρη Ζαφείρη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτωαρμοδιότητες:

– Καθαριότητας

– Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα (πλην της αρμοδιότητας διαχείρισης αδέσποτων ζώων

– συντροφιάς)

– Τέλεσης πολιτικών γάμων

– Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

– Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και την παρακάτω κατά

– τόπον αρμοδιότητα:

– Ύδρευσης – Αποχέτευσης ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

– Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

5. Τον κ. Δημήτρη Μελλίση ‘’κατά τόπον’’ Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

– Ύδρευσης – Αποχέτευσης ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης

– Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’ κατά τόπον’’ για την Δ.Ε

– Τορώνης

– Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης

– Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης

– Τέλεσης πολιτικών γάμων

– Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

6.Τον κ. Αριστοτέλη Ψιλογιάννη άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

– Απασχόλησης και Τουρισμού

– Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

– Ηλεκτροφωτισμού

– Τέλεσης πολιτικών γάμων

– Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και την παρακάτω κατάτόπον αρμοδιότητα:

– Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης

Για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη της πλειοψηφίας θα προταθούν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Γεώργιος Δαλδογιάννης ως Πρόεδροςτου Δημοτικού Συμβουλίου

Αστέριος Ψαρογιάννης ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.