Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κασσάνδρας

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του νόμου, με απόφασή της όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κασσάνδρας, με θητεία δύο ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία από 01-01-2024 μέχρι 31-12-2025, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Κασσάνδρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Α. Ορίζει ως έμμισθη Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Γερακίνα Μπενίση και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

1. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναλυτικά τις αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

β. Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ. Τμήμα Ταμείου

2. Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών καταστημάτων

– Γραφείο Εκδόσεων αδειών και ελέγχου κοινοχρήστων χώρων

– Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

3. Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας

4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

α. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Δ.Μ.,

– Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης &Ληξιαρχείου

– Υπογράφει, Ληξιαρχικές Πράξεις της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Κασσάνδρας του Δήμου (όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Ληξίαρχος).

5. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

6. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζει το δικαίωμα του ελέγχου και της υπογραφής εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής προμηθειών, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παύλο Παντζίκη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

1. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

α. Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος

Γραφείο Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

– Γραφείο Καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων και συντήρησης πρασίνου

– Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

2. Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

– Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζει το δικαίωμα του ελέγχου και της υπογραφής εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής προμηθειών, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ηρακλή Λειβαδιώτη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

1. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

α. Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

– Γραφείο Τεχνικών Έργων

– Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (ηλεκτροφωτισμός κλπ)

β. Τμήματος Περιβάλλοντος – Γραφείο Περιβάλλοντος (κοιμητήρια, σφαγεία, εξοικονόμηση ενέργειας, κτλ)

2. Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας).

3. Την εποπτεία θεμάτων Παιδείας

– Την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Τη συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές για την παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

– Τη συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημέρωση για θέματα της αρμοδιότητάς της και την παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία της.

– Το σχεδιασμό και τη μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.

– Το σχεδιασμό καιτην εποπτεία των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

– Γενικότερα κάθε θέμα που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν αποτελεί αρμοδιότητα της σχολικής επιτροπής.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζει το δικαίωμα του ελέγχου και της υπογραφής,

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την επιβολή προστίμων, δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής προμηθειών, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Δ. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κo Γεώργιο Γιαννακάρα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

1. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

α. Τμήματος Ύδρευσης- Άρδευσης & Αποχέτευσης

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζει το δικαίωμα του ελέγχου της υπογραφής, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την επιβολή προστίμων, δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής προμηθειών, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ε. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο. Λάζαρο Γατσιό και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

1. Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

2. Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού

3. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.

4. Την Υπογράφει, Ληξιαρχικές Πράξεις της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Κασσάνδρας του Δήμου (όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Ληξίαρχος).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζει το δικαίωμα του ελέγχου και της υπογραφής, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την επιβολή προστίμων, δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής προμηθειών, για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ΙΙ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΙΙΙ.Αναπληρώσεις

α) Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Γερακίνας Μπενίση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ηρακλής Λειβαδιώτης. Ειδικά τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες της τέλεσης των Πολιτικών Γάμων της Δ.Ε. Κασσάνδρας, και του Εσωτερικού Ελέγχου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος κα Αναστασία Χαλκιά.

β) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Παύλου Παντζίκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Γερακίνα Μπενίση.

γ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Ηρακλή Λειβαδιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Γιαννακάρας

δ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γεωργίου Γιαννακάρα, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ηρακλής Λειβαδιώτης.

ε) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Λάζαρου Γατσιού, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Γερακίνα Μπενίση. Ειδικά την καθ’ ύλη αρμοδιότητα της τέλεσης των Πολιτικών Γάμων της Δ.Ε. Παλλήνης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος κα Αναστασία Χαλκιά.

στ) Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηρακλής Λειβαδιώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παύλο Παντζίκη.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο «Δια@γεια», στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.