Πως να χρησιμοποιείτε σωστά την πιστωτική κάρτα

Όλο περισσότερο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες είτε «εκμεταλλευόμενος» τις άτοκες δόσεις στα καταστήματα είτε για αγορά προϊόντων μέσω του δικαδικτύου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα οι Έλληνες πολίτες κάνουν χρήση των καρτών ακόμα και για πολύ μικρά ποσά. Η διαπίστωση αυτή, η οποία αφορά όλα τα έτη από το 2014 ως και το πρώτο τρίμηνο του 2018, δείχνει ότι σταδιακά οι Έλληνες εξοικειώνονται με τη χρήση των καρτών.

Η έξαρση στην χρήση καρτών πραγματοποιήθηκε την περίοδο της επιβολής capital controls.

Αναγκαστικά ο κόσμος άρχισε να χρησιμοποιεί την πιστωτική του κάρτα, ενώ δυναμικά κινήθηκε η χρήση της χρεωστικής κάρτας που ήταν υποτονική, καθώς οι καταναλωτές επισκέπτονταν τα γκισέ των τραπεζών. Την ίδια στιγμή, αρχίζει και κερδίζει έδαφος η χρήση ανέπαφων συναλλαγών.

 

Χρειάζεται προσοχή

Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των καρτών αφού ένας κάτοχος πιστωτικής κάρτας μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατανόησης στον τρόπο και τα ποσά με τα οποία θα χρεώνεται η πιστωτική του κάρτα, αλλά και να πέσει θύμα απάτης (σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής κάρτας).

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας παρέχει σαφείς οδηγίες προς τους κατόχους πιστωτικών καρτών για το πώς μπορούν να προστατευτούν από απάτες και ή κλοπή.

Μηνιαίο πιστωτικό όριο είναι το μέγιστο ποσό συναλλαγών που ο κάτοχος μπορεί να πραγματοποιήσει με τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας κάθε μήνα και το οποίο δεν αναφέρεται στη αξία κάθε μεμονωμένης αγοράς, αλλά στο σύνολο της αξίας των αγορών. Επίσης, το μηνιαίο πιστωτικό όριο μπορεί να διαφέρει από το μηνιαίο όριο υπερανάληψης μετρητών.

Ο τόκος, με τον οποίο θα χρεώνεται ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται με την τράπεζα, και αποτελεί σημείο που απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή του καταναλωτή.

Όταν εξοφλούμε το σύνολο του οφειλομένου ποσού εντός της προθεσμίας λήξης του κάθε λογαριασμού, δεν χρεωνόμαστε καθόλου με τόκους που αφορούν αγορές της τελευταίας περιόδου χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που εξοφλήσουμε το οφειλόμενο ποσό εκπρόθεσμα, η συνήθης τακτική των τραπεζών είναι να χρεώνουν τόκους από την κάθε αγορά έως και την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εξόφλησης του ποσού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο χρέωσης τόκων για την ανάληψη μετρητών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, αφού ο τόκος σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία ανάληψης των μετρητών και όχι την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε λογαριασμού.

Αμφισβήτηση συναλλαγής μπορούμε να υποβάλουμε σε περίπτωση χρέωσης της πιστωτικής μας κάρτας με ποσό για συναλλαγή που δεν έχουμε πραγματοποιήσει, ή χρέωσης με λανθασμένο ποσό. Σε προθεσμία το αργότερο 20 ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε τον αντίστοιχο λογαριασμό, πρέπει να υποβάλουμε γραπτώς στην τράπεζα την αμφισβήτηση της συγκεκριμένης χρέωσης και να ζητήσουμε τη διερεύνησή του. Φρόνιμο θα ήταν να κρατήσουμε απόδειξη της αποστολής της επιστολής μας προς την τράπεζα. Αυτό γίνεται είτε με την αποστολή συστημένης επιστολής, είτε με την αποστολή φαξ με αποδεικτικό αποστολής.

Όταν διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση της συναλλαγής από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας ή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας με ποσό υψηλότερο του πραγματικού, θα πιστωθεί από την τράπεζα το συγκεκριμένο ποσό (της αγοράς ή της διαφοράς) στην πιστωτική κάρτα του κατόχου.

Κλοπή ή απώλεια πιστωτικής κάρτας

Ειδοποιούμε άμεσα την τράπεζα που μας έχει χορηγήσει την πιστωτική κάρτα, προκειμένου να ζητήσουμε την ακύρωσή της και την αντικατάστασή της. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται στην ενέργεια αυτή, ώστε να αποφύγουμε τη χρέωση ποσών από τυχόν παράνομη χρήση της πιστωτικής μας κάρτας. Επίσης, φροντίζουμε να φυλάσσουμε σωστά τους κωδικούς (PIN) της κάρτας μας.

Εάν, μέχρι τη δήλωση της απώλειας ή της κλοπής της πιστωτικής μας κάρτας στην τράπεζα πραγματοποιηθεί αγορά χωρίς τη συναίνεσή μας, ευθυνόμαστε από το νόμο με ποσό που περιορίζεται σε αυτό των 150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε ενεργήσει με δόλο, ότι δεν έχουμε καθυστερήσει να δηλώσουμε κλοπή ή απώλεια της κάρτας ή αμφισβήτηση χρεωθείσας συναλλαγής και ότι είχαμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα μη πρόσβασης τρίτων στο PIN της κάρτας μας.

Το κόστος μιας πιστωτικής κάρτας διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τράπεζα σε τράπεζα και για το λόγο αυτό απαιτείται έρευνα αγοράς από τον καταναλωτή, ώστε να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα για αυτόν πρόταση. Οι κυριότερες πηγές επιπλέον χρέωσης μιας πιστωτικής κάρτας σε γενικό βαθμό είναι κυρίως, οι τόκοι λόγω εκπρό- θεσμων πληρωμών, λόγω υπερανάληψης μετρητών, λόγω μεταφοράς υπολοίπου, οι χρεώσεις λόγω υπέρβασης του πιστωτικού ορίου, το κόστος ετήσιας συνδρομής, τα έξοδα μεταφοράς υπολοίπου, τα έξοδα έκδοσης λογαριασμού, τα έξοδα ανάληψης μετρητών, πραγματοποίησης συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και μετατροπής συναλλάγματος.

Πρέπει, επίσης, πριν την πραγματοποίηση συναλλαγής, να ενημερωνόμαστε για το εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση χρεώνει κάποιο επιπλέον ποσό για τις αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας.