Αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων στο σφαγείο Γαλάτιστας

Αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων στο σφαγείο Γαλάτιστας.

Ο βιολογικός καθαρισμός είναι ένα σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τον οποίο αφαιρείται το οργανικό ρυπαντικό φορτίο μέσω βιολογικών διεργασιών.

Σκοπός της επεξεργασίας της μονάδας επεξεργασίας των… υγρών αποβλήτων είναι η επαναφορά του χρησιμοποιημένου νερού στη φύση με αποδεκτά φυσικά χαρακτηριστικά, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Αναβαθμίστηκαν και πλέον λειτουργούν κανονικά :

· Αντλιοστάσιο εισόδου – εσχάρωσης στερεών

· Προ αερισμού – εξισορρόπησης

· Κύριο αερισμό – καθίζησης

· Επεξεργασίας και διαχείρισης λάσπης

aetoshal.blogspot.com