Τι αλλάζει για τις προμήθειες φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία

– Όλη η τροπολογία

Από την 1η Απριλίου αλλάζει ο τρόπος προμήθειας φαρμάκων για τα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας στο νομοσχέδιο για την Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου. Την προμήθεια αναλαμβάνει από την άνοιξη η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ενώ δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράζονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των νοσοκομείων θα εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων με Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) ή φαρμακευτικές εταιρείες.

Ακολουθεί όλη η τροπολογία:

Άρθρο 1

Προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από διαγωνιστικές διαδικασίες που υλοποιεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και από συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

1. Από 1ης.4.2023 η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναλαμβάνει:

α) τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και

β) τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορείς (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων.

2. Για τις προμήθειες της παρ. 1 εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά την τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων, το ποσό επιστροφής (rebate) επί της τιμής ή επί του όγκου αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

3. Η εκκαθάριση των δαπανών και η πληρωμή των δικαιούχων για τις προμήθειες της παρ. 1 γίνονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε βάρος του προϋπολογισμού της, από τα ποσά των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Για την ορθή παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας και για τη διακριτή παρακολούθηση των επιχορηγήσεων ειδικού σκοπού που λαμβάνει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) υπό τον πενταβάθμιο Α.Λ.Ε. 2310803 «Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα».

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος θέμα και, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., ιδίως δε ο τρόπος παραγγελιοληψίας των νοσοκομείων.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής του παρόντος.

5. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και βρίσκονται σε εξέλιξη ή υλοποιούνται εντός του έτους 2023, ολοκληρώνονται με την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων, με συμβαλλόμενο μέρος την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με την παρ. 1.

6. Η παρ. 7 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της αγοράς φαρμάκων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, καταργείται.

Άρθρο 2

Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από αγορές φαρμάκων

1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράζονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για λογαριασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», από την 1η.4.2023 και εντεύθεν και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων με Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) ή φαρμακευτικές εταιρείες ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της, εμπιστευτικά, το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

3. Για τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με την παρ. 1, εκδίδονται υπέρ της Ε.Κ.Α.Π.Υ. μηνιαία πιστωτικά τιμολόγια, ισόποσα των εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων των αγορών του μηνός στον οποίο αφορούν, από τους αντίστοιχους Κ.Α.Κ. ή από τις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρείες. Πάσης φύσεως εκπτώσεις, επιστροφές και ωφελήματα για τα οποία δεν εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια υπέρ της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και γνωστοποιούνται στον αντίστοιχο Κ.Α.Κ. ή στην αντίστοιχη φαρμακευτική εταιρεία, προκειμένου να εκδώσουν ισόποσα πιστωτικά τιμολόγια υπέρ της Ε.Κ.Α.Π.Υ. εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

4. Για τον υπολογισμό και την επιβολή της αυτόματης επιστροφής (claw back) επί της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) συνεπικουρούν με κάθε πρόσφορο τρόπο τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

5. Το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το οποίο κατά την άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών της παρ. 1 υποχρεούται σε υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ορίζεται το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς το οποίο διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και το οποίο υποχρεούται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση προσδιορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών της παρ. 1, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος ζήτημα.

Άρθρο 3

Διάρθρωση των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4865/2021

Στο άρθρο 16 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: αα) ο αριθμός των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης αυξάνεται από δεκαέξι (16) σε δεκαοκτώ (18), αβ) το στοιχείο ii) της υποπερ. αα) καταργείται και αβ) οι υποπερ. αβ), αγ), αδ), αε) και αστ) αντικαθίστανται, β) στην περ. β) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) ο αριθμός των αυτοτελών οργανικών μονάδων μειώνεται από τέσσερα (4) Γραφεία σε δύο (2) Τμήματα, ββ) η υποπερ. βα) αντικαθίσταται, βγ) οι υποπερ. ββ) και βδ) καταργούνται, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

 «Άρθρο 16 Διάρθρωση υπηρεσιών

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) διαρθρώνεται ως εξής:

α) Μία (1) Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από έξι (6) Διευθύνσεις και δεκαοκτώ (18) Τμήματα και διαρθρώνεται ως εξής:

αα) Διεύθυνση Προμηθειών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών,

ii) [ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ]

iii) Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών,

iv) Τμήμα Συμβάσεων.

αβ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Μητρώων,

ii) Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Έρευνας Αγοράς,

iii) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Εξοπλισμού,

iv) Τμήμα Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων.

αγ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης,

ii) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

αδ) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληρωμών,

ii) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και Δαπανών.

αε) Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

ii) Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

αστ) Διεύθυνση Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Παραγγελιοληψίας,

ii) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης,

iii) Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης.

β) Δυο (2) αυτοτελή Τμήματα, ως εξής:

βα) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου,

ββ) [ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ]

βγ) Νομική Υπηρεσία.

βδ) [ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ]

γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ν. 4795/2021 (Α’ 62).».

Άρθρο 4

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού – Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών για το έτος 2022

1. Για το έτος 2022 εφαρμόζεται κλειστός προϋπολογισμός για τα φάρμακα της θεραπευτικής ομάδας των ηπαρινών για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Ο κλειστός προϋπολογισμός του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται στα ισχύοντα ετήσια όρια της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

2. Για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως 31.12.2022 το ύψος του προϋπολογισμού της παρ. 1 ορίζεται ως εξής:

α) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ,

β) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (12.600.000) ευρώ και

γ) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από το Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ.

Στα ποσά του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

3. Τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της παρ. 2, ήτοι κατά την 31η.12.2022. Το ποσό της υπέρβασης, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω, επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη.

Άρθρο 5

Eξαίρεση της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) – Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 5 ν. 4138/2014

Μετά από την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του προσωπικού ιατρού, προστίθεται παρ. 7Α ως εξής:

 «7A. Η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).».

Άρθρο 6

Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

1. Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι οποίοι μετακινούνται έως τις 30.9.2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υ.Πε..

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297).

3. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατηγορία και κλάδο σε ιατρικό προσωπικό, αξιολογούνται από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά Υ.Πε. Μετά από την ανάρτηση σε κάθε Δ.Υ.Πε. του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη Δ.Υ.Πε. του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων του πρώτου εδαφίου που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 καταβάλλεται αναλογικά.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., δύνανται να μετακινούνται σύμφωνα με το παρόν και οι επικουρικοί ιατροί για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τη μετακίνηση των προσώπων του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 3.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των ιατρών που δύνανται να μετακινηθούν κατ’ εφαρμογή του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 7

Αποζημίωση μετακινούμενου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

1. Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.6.2023 έως την 30ή.9.2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατηγορία και κλάδο σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αξιολογούνται από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά Υ.Πε. Μετά από την ανάρτηση σε κάθε Δ.Υ.Πε. του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη Δ.Υ.Πε. του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων του πρώτου εδαφίου που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 καταβάλλεται αναλογικά.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., δύναται να μετακινείται σύμφωνα με το παρόν και το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τη μετακίνηση των προσώπων του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 3.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που δύναται να μετακινηθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 8

Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης

Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πλην των Συντονιστών Διευθυντών, οι οποίοι, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υπηρετήσει με απόσπαση ή μετακίνηση από τις οργανικές τους θέσεις, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων μηνών, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δύνανται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, να μετατίθενται σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας στον φορέα στον οποίο είχαν αποσπαστεί ή μετακινηθεί, διατηρώντας τον βαθμό τους. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας, η μετάθεση διενεργείται με μεταφορά της θέσης που κατέχουν στον φορέα υποδοχής και ταυτόχρονη μεταφορά κενής θέσης οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. από το νοσοκομείο στον φορέα προέλευσης.

Άρθρο 9

Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

1. Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510», της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και της υπό στοιχεία 8038/23/22-ριβ’/22.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, περί της παράτασης λειτουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) για το έτος 2023 (Β’ 6787), οι οποίες ήταν ενεργές κατά την 31η.12.2022, παρατείνεται έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), των αναγκαίων κλάδων και ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στελέχωσης των ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. για το έτος 2023.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού της παρ. 1 από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στελέχωσης των ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. για το έτος 2023.

3. Η πρόσθετη δαπάνη από την παράταση της ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού της παρ. 1 καλύπτεται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με την εξασφάλιση ισόποσου κονδυλίου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της παρ. 1.

4. Η παράταση της ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού της παρ. 1 δεν τις μεταβάλλει από ορισμένου σε αορίστου χρόνου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 10

Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999

Μετά από το άρθρο 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), περί των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ιδιωτικού Κερδοσκοπικού και μη Κερδοσκοπικού Τομέα, προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α

Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11

1. Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11, οι οποίες χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται τα άρθρα 127, 333Α και το Βιβλίο ΙV του ν. 4412/2016.

2. Γενικές και ειδικές διατάξεις για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών κάτω των εκάστοτε προβλεπόμενων κατώτατων ορίων του άρθρου 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) του ν. 4412/2016, καθώς και γενικές και ειδικές διατάξεις του ν. 4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων αξίας μέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος, ως προς την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και την υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

3. Η δημοσιότητα και η διαφάνεια κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της παρ. 2 εξασφαλίζονται μέσω της χρήσης και λειτουργίας ενιαίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), την οποία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11.

4. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται κάθε σχετικό ζήτημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία, τη χρήση και την ανάρτηση πράξεων στην ενιαία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3, σε σχέση με τις συμβάσεις της παρ. 2. Αν μετά από την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου δεν έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ενιαία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3 και μέχρι να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ενιαία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3, γενικές και ειδικές διατάξεις του ν. 4412/2016, ως προς την υποχρέωση ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και την υποχρέωση χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εφαρμόζονται και στις συμβάσεις της παρ. 2.».

naftemporiki.gr