Δήμος Κασσάνδρας: Πρόσκληση για καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών υποχρεούνται, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα τη με αριθμό 18851 οικ. 700.20/19-04-2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2549/Β/19.04.2023).

Ο καθαρισμός πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά το νόμο, υλοτομία, απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μέτρα), απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά), κλάδεμα της κόμης δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός του χώρου, συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Μετά το τέλος των εργασιών τα υπολείμματα πάσης φύσεως από τον καθαρισμό θα πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης αδρανών (ΑΕΚΚ), και θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση στο δήμο.

Στην βεβαίωση που θα προσκομίζεται από την Δομή στον δήμο επιβάλλεται να αναγράφεται το όνομα που εναπόθεσε τα υπολείμματα και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ 2374350108.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) και θα γίνει χρέωση των εργασιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας Καθαριότητος Δήμου Κασσάνδρας ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-ΝΑ Αρ. απόφασης 121/19-04-2021 και την τροποποίηση του ως προς το άρθρο 21-2,21-3 με τα τιμολόγιά του.