ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη (23) ατόμων κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αιτησεις από  30/12/2020 μέχρι και 05/01/2021:

Ο Δήμος Πολυγύρου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 334/28.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ.2 της Π.Ν.Π. 64/14.03.2020/τ.Α΄ και του άρθρου τριακοστού εβδόμου,

παρ.1 της Π.Ν.Π.68/20.03.2020/τ.Α΄, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020, συνολικού αριθμού εικοσιτριών (23) ατόμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Διοικητικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 7

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων

α) Διοικητικών Υπηρεσιών Γραμματέων

β) Οικονομίας

γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,

β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,

γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,

δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,

ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τέσσερις (4) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 2

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

2. Άδεια Οδήγησης Γ’ κατηγορίας

3. ΠΕΙ σε ισχύ       

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τέσσερις (4) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών -τριών Καθαριότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 11

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τέσσερις (4) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων/ Νοσηλευτών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επτά (7) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών -τριών Καθαριότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 2

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επτά (7) μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες & Ελληνίδες πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 169 Ν.3584/2007), να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης της παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (γραφείο 8) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε ταχυδρομικώς(απόδειξη του εμπροθέσμου υποβολής της αίτησης η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Δ/νση Πολυτεχνείου 50- 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, είτε με FAX στο 2371022266, είτε με E-Mail στο [email protected], από 30/12/2020 μέχρι και 05/01/2021:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.                   

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης της παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007.

7.Δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν: α) Ο Α.Φ.Μ., β) ο Α.Μ.Κ.Α. και γ) ο Α.Μ. Ι.Κ.Α.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.Βεβαίωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.

6.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων τράπεζας με πρώτο όνομα του αιτούντα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ