Δήμος Πολυγύρου -Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/6/2024

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη 2024 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, με τα παρακάτω θέματα:

1.Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Πολυγύρου – εξ αναβολής (Εισηγ.: Δήμαρχος)

2.Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 (Εισηγ.: Διαμαντουλάκη)

3.Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2022 (Εισηγ.: Διαμαντουλάκη)

4.Αποζημίωση υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου (Εισηγ.: Διαμαντουλάκη)

5.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων (Εισηγ.: Διαμαντουλάκη)

6.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα (Ολοκλήρωση) (Εισηγ.: Σακελλάρης)

7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του υποέργου 1: «Ανακαίνιση προϋφιστάμενου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πολυγύρου» (Εισηγ.: Σακελλάρης)

8.Ρύθμιση κυκλοφορίας στη περιοχή οικισμού Γερακινής Α’ Τρικόρφου «Η Βόρειος Ελλάς» ( Εισηγ.: Σακελλάρης)

9.Κλήρωση μελών στην επιτροπή παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Πολυγύρου – Καλυβών» (Εισηγ.: Σακελλάρης)

10.Διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» με αρ. μελ. 32/2019 (Εισηγ.: Σακελλάρης)

11.Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων σε σημεία του οικισμού Πολυγύρου (Εισηγ.: Σακελλάρης)

12.Διάλυση σύμβασης κατασκευής του υποέργου 1 «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 1/2019, της πράξης «Έργα συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: Σακελλάρης)

13.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του υποέργου 1:«Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 01/19), της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: Σακελλάρης)

14.Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εργασιών φυσικού αερίου στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (Εισηγ.: Σακελλάρης)

15.Επικαιροποίηση των αποφάσεων για την επιχορήγηση συλλόγων (Εισηγ.: Λελεγιάννης)

16.Επιχορηγήσεις Συλλόγων (Εισηγ.: Λελεγιάννης)

17.Προμήθεια αναμνηστικών στα πλαίσια της εθιμοτυπίας, φιλοξενίας και των δημοσίων σχέσεων (Εισηγ.: Λελεγιάννης)

18.Πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων εκδηλώσεων (Εισηγ.: Διαμαντουλάκη)

19.Αύξηση ωραρίου εργαζομένης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών σχολικής μονάδας (Εισηγ.: Τσίγκας)

20.Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του ΚΔΑΠ Πολυγύρου του πρώην νομικού προσώπου «Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.» (Εισηγ.: Διαμαντουλάκη)

21.Έγκριση απολογισμού Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης οικ. Έτους 2023 (Εισηγ.: Α. Αβέρη)

22.Έγκριση προϋπολογισμού Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης οικ. Έτους 2024 (Εισηγ.: Α. Αβέρη)

23.Διαγραφή οφειλών της εταιρίας ΦΛΩΡΙΝΑ -Α. ΧΩΝΑΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Εισηγ.: Διαμαντουλάκη)

24.Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: Στεφανίδης)

25.Παραχώρηση δημοτικών και σχολικών εγκαταστάσεων (Εισηγ.: Λελεγιάννης)

26.Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση αγροτεμαχίου στη θέση Λακκάρα (Ειση.: Σακελλάρης)

27.Εξέταση αίτησης για την παροχή ύδρευσης στη θέση «Μετόχι» της Δημοτικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: Στεφανίδης)

28.Εξέταση αίτησης για την παροχή ύδρευσης στη θέση «Μετόχι» της Δημοτικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: Στεφανίδης)

29.Εξέταση αίτησης για την παροχή ύδρευσης στις παιδικές κατασκηνώσεις HAPPY DAYS στη Δημοτική Κοινότητα Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: Στεφανίδης)