ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ                                                                    

ΑΔΑ: 96ΝΨΩΚΙ-40Τ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

      Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, προκηρύσσει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστικούς σκοπούς (άρθρο 6 παρ.17 του Ν.2160/1993, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4179/2013) ακινήτου ιδιοκτησίας του (κληροτεμαχίου με αριθμό 1217) 23.250τ.μ., στην εκτός σχεδίου αγροτική περιοχή της Ν. Ποτίδαιας, Χαλκιδικής.

    Βασικός στόχος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, είναι η επιλογή κατάλληλου/ης μισθωτή/τριας, ο/η οποίος/α θα μισθώσει την ανωτέρω έκταση με σκοπό την ανακαίνιση, αναβάθμιση, εκμετάλλευση και αξιοποίησή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να επαναλειτουργήσει ως οποιασδήποτε μορφής Τουριστική Επιχείρηση. Αποσκοπεί, στην προσέλκυση ενδιαφερομένων επενδυτών/τριών, οι οποίοι/ες αποδεδειγμένα διαθέτουν την δέουσα επιχειρηματική και τεχνική εμπειρία καθώς και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να αντιληφθούν και να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των σκοπών του, με απώτερο στόχο το συγκρότημα να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής της ευρύτερης περιοχής.

    Η δημοπρασία, θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, επί των οδών Ι. Μιχαήλ 1 & Στρ. Στεφ. Σαράφη, την 29η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με τους παρακάτω όρους:

            1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται είκοσι επτά (27) έτη, υπό τον όρο ότι ο/η μισθωτής/τρια θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Η διάρκεια της εκμίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη (μισθωτή) και λήγει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία μετά την συμπλήρωση των 27 ετών. Δύναται δε να παραταθεί για ακόμη τρία (3) έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και αποδοχή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών.

            2. Σαν πρώτη προσφορά της ετήσιας αποζημιώσεως χρήσεως του ακινήτου, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€). Το ποσό της ετήσιας αποζημιώσεως χρήσεως θα καταβάλλεται προκαταβολικά στο Ταμείο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, χωρίς προηγούμενη όχληση, σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του διμήνου.

            3. Ορίζεται εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 10% του διπλάσιου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή με το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) και θα αντικατασταθεί από την εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης όπως προβλέπεται.Επιπλέον, ο πλειοδότης, υποχρεούται να προσκομίζει εγγυητική επιστολή, ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€) γα την καλή εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μισθίου. Η εγγυητική αυτή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών.

            4. Για να είναι επιτυχής και αξιόπιστη η επένδυση και να εξασφαλιστεί μια ελάχιστη αξία που θα πρέπει να επενδυθεί ώστε να αποτελεί όρο προσέλκυσης σοβαρών και αξιόπιστων επενδύσεων, ορίζεται ως ελάχιστη αξία επένδυσης σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις, το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000€).

            5. Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, με αιτιολογημένη κρίση των αρμοδίων οργάνων του, όποιες προσφορές θεωρεί πως δεν ανταποκρίνονται στην ορθολογική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

          6. Οι διαγωνιζόμενοι/ες, υποχρεούνται να ελέγξουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω των αρμοδίων Αρχών και να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο της πραγματικής και νομικής καταστάσεως του μισθίου πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη αξιολόγηση του έργου. Με την συμμετοχή τους και μόνο στη δημοπρασία, αναγνωρίζουν ότι έλεγξαν το ακίνητο, έλαβαν γνώση της πραγματικής και νομικής του καταστάσεως και το βρήκαν της απολύτου αρεσκείας τους. Έλεγξαν επίσης τις τοπικές συνθήκες και τους νομικούς και τεχνικούς περιορισμούς της περιοχής, τους οποίους έλαβαν υπ’ όψιν τους κατά την σύνταξη του επενδυτικού τους σχεδίου και αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη από τυχόν εσφαλμένες μελέτες και υπολογισμούς.

            7. Ο/Η πλειοδότης/τρια, θα εγκατασταθεί στο ακίνητο, μόνο μετά την υπογραφή της κύριας συμβάσεως και των συμβάσεων εγγυήσεων όπως προβλέπονται στη διακήρυξη. Η καταβολή μισθωμάτων ορίζεται στο τέλος κάθε συμβατικού διμήνου.

            8. Η ολική ή μερική παραχώρηση του μισθίου σε τρίτον, δεν επιτρέπεται, εκτός από αντίθετη συμφωνία των μερών.

            9.Επιπλέον, ο/η μισθωτής/τρια οφείλει να μεριμνά για την άρση κάθε καταπάτησης ή προσβολής της ιδιοκτησίας του Δήμου.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr  (Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί).

Email επικοινωνίας: [email protected].

 Τηλ. Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας: 2313313143, 2313313107.

                                                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ