Επιστολή Α. Ζωγράφου προς Σ. Φάμελο για τους δασικούς χάρτες

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στις περιοχές Ταξιάρχη και  Βραστάμων Χαλκιδικής, οι αγροί του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη – Βραστάμων, το οποίο παραχωρήθηκε κατά νομή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δυνάμει του Ν. 6320/34 και του από 15-12-1934 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 448Α΄) σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του παραπάνω νόμου, από το έτος 1977, έχουν αποτερματιστεί τα ακίνητα και έχουν οριστική μορφή με τον χαρακτηρισμό αγροτεμάχια.

Ο αριθμός των σχεδιαγραμμάτων του αποτεμαχισμού είναι, στο σύνολό τους, 1.117 τα οποία, όμως, δεν έχουν συνταχθεί σε κάποιο σύστημα συντεταγμένων αλλά αποτελούν ανεξάρτητα σχεδιαγράμματα οριζόμενα με αζιμούθιο και απόσταση μεταξύ των κορυφών και με κτιστά ορόσημα επί του εδάφους.

Από το 2003 με το Ν. 3208/2003 και συγκεκριμένα με το άρθρο 21, της παρ. 16 το οποίο ισχύει και σήμερα, ορίστηκε ότι:

«Οι αποφάσεις των Επιτροπών του Οριστικού Αποτερματισμού που διενεργήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του N. 6320/1934 (ΦΕΚ 356 Α΄) στο δημόσιο δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής, που παραχωρήθηκε κατά νομή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου και του από 15.12.1934 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 448 Α΄) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διατηρούν την ισχύ τους ως προς τη μορφή των εκτάσεων που αποτερματίστηκαν ως αγροτικές. Όσες από τις εν λόγω εκτάσεις έχουν δασωθεί φυσικά υπάγονται ως προς τη διαχείρισή τους στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος».

Με βάσει, λοιπόν, τις ανωτέρω διατάξεις, για το χαρακτηρισμό των εν λόγω εκτάσεων το Δασαρχείο Πολυγύρου  ακολουθούσε τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και εξέταζε τις εκτάσεις όχι με βάση το έτος 1945 αλλά βάση της μορφής που εμφάνιζαν αυτές από την χρονολογία που εκδόθηκε η απόφαση της επιτροπής αποτερματισμού διαχρονικά μέχρι και σήμερα, πολύ δε περισσότερο και εκ του γεγονότος ότι στις εκτάσεις αυτές καλλιεργούνται φυτείες ελάτων με δαπάνη και εργασία των κατοίκων της περιοχής.

Με αφορμή την ανάρτηση  των δασικών χαρτών, θα σας παρακαλούσαμε όπως η υπηρεσία σας επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον χαρακτηρισμό πολλών κτημάτων ως ΔΑ, ώστε οι αποτερματισμένοι αγροί που ανήκουν στη γεωγραφική επικράτεια του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη- Βραστάμων Χαλκιδικής, να συμπεριληφθούν σε ειδικό καθεστώς για τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Δεν θα πρέπει το πρώτο γράμμα στο Δασικό χάρτη να αναφέρεται στη μορφή που εμφανίζουν οι εκτάσεις στους ορθοφωτοχάρτες του 1945 αλλά δεδομένου της ισχύος του ανωτέρου Νόμου, να ορίζεται ως πρώτο γράμμα Α λόγω του αποτερματισμού τους ως αγρών. (Μάλιστα στις σχετικές επιτροπές που επελήφθησαν της διαδικασίας του αποτερματισμού η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής ήταν δασολόγοι). Ίσως αυτό να καλύπτεται ήδη από την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 153394/919 περί «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών», απλά θα πρέπει με σχετική εγκύκλιό σας το όλο θέμα να ξεκαθαρισθεί.
  2. Να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή και εξάρτηση όλων των σχεδιαγραμμάτων του αποτερματισμού, τα οποία δεν έχουν έως σήμερα εξαρτηθεί, στο εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ΄87 προκειμένου αυτά να ενσωματωθούνε στο δασικό χάρτη. Ο αριθμός τους υπολογίζεται περί τα 700 αγροτεμάχια (από τα 1.117) λόγω, δε, του αυξημένου χρόνου που απαιτεί η εφαρμογή και εξάρτηση των σχεδιαγραμμάτων να δοθεί η δυνατότητα η ενσωμάτωση των αποτερματισμένων εκτάσεων στους δασικούς χάρτες να πραγματοποιηθεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων (δλδ της 12ης Ιουνίου).
  3. Τέλος, όσον αφορά τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται από πολίτες για εκτάσεις που έχουν αποτερματιστεί ως αγροί, να ισχύει και γι αυτές η ατέλεια.

Παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες και την παράλληλη ενημέρωσή μας.

Διατελούμε

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου

Αστέριος Ζωγράφος