ΚΑΠ: Νέες δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος

Honeybee research at Brad and Kim Mogen 06042015 Conservation major Jared Fitzenberger , right, helps Biology professor Brad Mogen search for a queen in the hive. Kathy M Helgeson/UWRF Communications

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος

Στην προδημοσίευση των προσκλήσεων για δύο δράσεις του εγκεκριμένου τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, προχώρησε το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για τις δράσεις «αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» και «προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», για τις οποίες έχει εγκριθεί η υλοποίησή τους, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής από το gov.gr, η οποία θα ανοίξει το επόμενο διάστημα με την δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την δράση «αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» τα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση της καθορίζονται σε 300.000 ευρώ ανά προγραμματικό έτος, ενώ για την δράση «προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» καθορίζονται σε 200.000 ευρώ ανά προγραμματικό έτος.

Η συνολική δαπάνη και για τις δύο δράσεις προέρχεται κατά 50%  από πόρους της ΕΕ και το υπόλοιπο 50% βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για τις αναλύσεις μελιού δικαιούχοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

Επίσης, δικαιούχοι είναι αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και  οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν δηλωμένο ανάλογο ΚΑΔ.

Για την προώθηση μελιού οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων είναι δύο. Στην πρώτη κατηγορία δικαιούχοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων και έχουν δηλωμένο ανάλογο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μπορούν να συμμετάσχουν στη Δράση καλύπτοντας τις δαπάνες υλοποίησης του συνόλου ή μέρους των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Στη δεύτερη κατηγορία δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς και αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση καλύπτοντας τις δαπάνες υλοποίησης του συνόλου ή μέρους των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Οι δικαιούχοι της κατηγορίας (Α) που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης και μέχρι του 100% του ακαθάριστου γεωργικού εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας (Α) οι οποίοι δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα μία από τις παραπάνω, λαμβάνουν το 50% του ύψους του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι της κατηγορίας (Β) λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης.

in.gr