Κοινή επιστολή προς την Κυβέρνηση από τον Βουλευτή Χαλκιδικής Ι.Γιώργο, την Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Αικ. Ζωγράφου και τον Δήμαρχο Αριστοτέλη Στ.Βαλιάνο για το εργασιακό καθεστώς των μεταλλωρύχων της Hellas Gold

Κοινή επιστολή για το θέμα της επιδιωκόμενης από την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε» διευθέτησης των εργασιακών σχέσεων των μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής, έστειλαν προς τους αρμόδιους Υπουργούς και το Γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Βουλευτής Χαλκιδικης Ιωάννης Γιώργος, η Αντιπεριφερειάχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου και ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Χαλκιδικής Στέλιος Βαλιάνος.

Η επιστολή απευθύνεται στις ηγεσίες των Υπουργείων: α) Εργασίας, β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) Ανάπτυξης και δ) Εθνικής Οικονομίας. Κοινοποιείται δε στο Γραφείο Πρωθυπουργού και στην διοίκηση της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».

Βουλευτής, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος, εκφράζουν την υποστήριξή τους στα λογικά αιτήματα των μεταλλωρύχων και ζητούν την παρέμβαση των υπουργών με την ανάληψη πρωτοβουλίας για νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί το ιδιαίτερα βαρύ και απαιτητικό επάγγελμα του μεταλλωρύχου, από κάθε πιθανή διευθέτηση που θα καταστρατηγεί το ισχύον ωράριο εργασίας και θα καταργεί τις θεσμοθετημένες αργίες της Ελληνικής Πολιτείας.

Επισημαίνουν δε, την ανάγκη να απαντήσει η επενδύτρια Εταιρεία με σαφήνεια σε φήμες περί προθέσεων συρρίκνωσης της διάρκειας λειτουργίας του εργοστασίου Ολυμπιάδας και ζητούν ενημέρωση για την πορεία ελέγχου και την αξιολόγηση της εξέλιξης εφαρμογής της Σύμβασης μεταξύ της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» και του Ελληνικού Δημοσίου, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ολόκληρη η κοινή επιστολή του Βουλευτή Ι.Γιώργου, της Αντιπεριφερειάρχη Αικ.Ζωγράφου και του Δημάρχου Στ.Βαλιάνου, έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Οι υπογράφοντες επιθυμούμε δια της παρούσης να σας ενημερώσουμε και να επισημάνουμε την ανάγκη άμεσης παρέμβασής σας στο θέμα της επιδιωκόμενης από την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» διευθέτησης του χρόνου εργασίας των μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής -με προτεινόμενη εφαρμογή ωραρίου 10ωρης, 11ωρης ή 12ωρης εργασίας τεσσάρων ημερών- και της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία.

Ως Βουλευτής Χαλκιδικής, Αντιπεριφεριάρχης Χαλκιδικής και Δήμαρχος Αριστοτέλη, ζητούμε να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω θέσεις μας:

Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στην αντίθεση των εργαζομένων μεταλλωρύχων της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» και των σωματείων τους, σε κάθε εργασιακή μεταβολή που θα καταστρατηγεί το οκτάωρο, με δεδομένη μάλιστα την πρόβλεψη του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, για συγκεκριμένο ωράριο των μεταλλωρύχων (6 ωρών και 40 λεπτών).

Συμμεριζόμαστε και μεταφέρουμε την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, ότι η προτεινόμενη διευθέτηση θα οδηγήσει σε μείωση των αναγκαίων θέσεων εργασίας, παραπέμποντας σε άγνωστο χρονικό ορίζοντα τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο προσλήψεις, για κάλυψη 2.300 θέσεων εργασίας μονίμου προσωπικού, επί των οποίων η τοπική κοινωνία ευλόγως προσδοκά την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης βάσει αναλογίας 90/10 υπέρ του τοπικού δυναμικού.

Προτείνουμε την από μέρους σας ανάληψη πρωτοβουλίας για νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί τους μεταλλωρύχους από τη δυνατότητα διαφορετικής διευθέτησης του ωραρίου, δεδομένων των ειδικών χαρακτηριστικών της εργασίας τους στο πλέον απαιτητικό περιβάλλον που συνδέεται ακόμα και με την τακτική χρήση εκρηκτικών, χαρακτηριστικά που καθιστούν απαγορευτική την υπέρβαση των ορίων κόπωσης του εργαζόμενου στις πιο δύσκολες  συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Διαφωνούμε με κάθε διευθέτηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» και του συνόλου των απασχολούμενων μεταλλωρύχων στην επενδυτική μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική, που θα συνεπάγεται κατάργηση των θεσμοθετημένων αργιών της Ελληνικής Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή της περιοχής , στην οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και στον οικονομικό κύκλο των τοπικών επιχειρήσεων.

Ζητούμε την άμεση και σαφή απάντηση της επενδύτριας Εταιρείας, επί των φημών για προοπτικές συρρίκνωσης του σαφώς ορισμένου -στη Σύμβασή της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο- χρόνου ζωής του εργοταξίου της Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και τη ρητή επανάληψη της  δέσμευσης περί λειτουργίας των παραγωγικών τμημάτων των εργοταξίων (εξόρυξη , πλυντήρια ) από τον ίδια την επενδύτρια εταιρία και όχι από εργολαβικά σχήματα .

Συμμεριζόμαστε και συνυπογράφουμε το διαρκές αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη Σύμβαση μεταξύ της επενδύτριας Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, σε κάθε πτυχή της επένδυσης (προστασία περιβάλλοντος, ενίσχυση απασχόλησης, μεταλλευτικά τέλη, εταιρική κοινωνική ευθύνη, κ.λ.π.).

Ειδικά για το θέμα του προβλεπόμενου από τη Σύμβαση προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με προβλεπόμενη διάρκεια 25 ετών, προϋπολογισμού 70.000.000 δολαρίων και εμπροσθοβαρή διάθεση 15.000.000 δολαρίων εντός της πρώτης πενταετίας, επισημαίνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε ολιγωρία της υλοποίησής του, με επίκληση συγκυριακών αιτίων, ή της σύνδεσή του με μεταγενέστερες απαιτήσεις που μπορεί να  προβάλλονται από την Επενδύτρια Εταιρεία, εκτός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σύμβαση.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Εκτιμώντας πως εκφράζουμε τη συντριπτική πλειονότητα της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη και της Χαλκιδικής, ζητούμε να επιδείξετε άμεσα το ενδιαφέρον και τη μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την οριστική και πέραν πάσης αμφιβολίας προστασία του απειλούμενου αισθήματος εργασιακής ασφάλειας και ποιότητας ζωής των μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής και προσδοκούμε την εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου ενημέρωση ημών και της τοπικής κοινωνίας για την πορεία ελέγχου και την αξιολόγηση της εξέλιξης εφαρμογής της Σύμβασης μεταξύ της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» και του Ελληνικού Δημοσίου από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες.