Μεγάλη αλλαγή: Ετσι θα φορολογούνται τα μετρητά που δίνουν οι γονείς στα παιδιά

Αφορολόγητα είναι τα χρηματικά ποσά έως 150.000 ευρώ που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους όχι μόνο για να αποκτήσουν πρώτη κατοικία αλλά και για να εξοφλήσουν τις δόσεις δανείου που έχουν λάβει για την αγορά πρώτης κατοικίας. Αντίθετα με φόρο 10% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ θα επιβαρύνονται οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο το οποίο απέκτησε το παιδί με απαλλαγή πρώτης κατοικίας, καθώς και η απόκτηση ακινήτου στο εξωτερικό. Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που αποσαφηνίζει τοπίο που έχει διαμορφωθεί από τις 31 Ιουλίου 2020 και αφορά στις δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών και πότε αυτές δεν επιβαρύνονται με φόρο.

Συγκεκριμένα μηδενική φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται για τη δωρεά έως 150.000 ευρώ από γονείς σε παιδιά που έχουν σαν σκοπό την αγορά πρώτης κατοικίας, ενώ στην περίπτωση που το ποσό της δωρεάς είναι άνω των 150.000 ευρώ τότε οι φορολογικές επιβαρύνσεις θα υπολογίζονται κλιμακωτά μe συντελεστές από 1% έως 10%.

Παράλληλα σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Εφόσον υπάρχουν προγενέστερες γονικές παροχές στις οποίες ο φόρος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή εφαρμόζεται αφορολόγητο όριο έως 150.000 ευρώ, θα ισχύει ο θεσμός του συνυπολογισμού. Θα λαμβάνονται τόσο οι προγενέστερες γονικές παροχές του ιδίου γονέα προς το παιδί του, εφόσον γι’ αυτές η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004 αλλά και οι μεταγενέστερες.

Χωρίς επιβάρυνση

Εάν όμως πρόκειται για την πρώτη δωρεά για αυτήν θα προκύπτει μηδενική φορολογική επιβάρυνση μέχρι του ύψους των 150.000 ευρώ.

Εφόσον οι γονικές παροχές υπερβαίνουν το τίμημα αγορά πρώτης κατοικίας ή αποπληρωμής δάνειου για πρώτη κατοικία τότε σε φορολόγηση με βάση τη φορολογική κλίμακα θα υπόκειται το συνολικό χρηματικό ποσό που παρέχεται για την αγορά πρώτης κατοικίας, όχι μόνο το απαλλασσόμενο από τον φόρο μεταβίβασης, και θα μπορεί να καλύπτει και τη δαπάνη αμοιβών δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μεταγραφής καθώς και τον τυχόν προκύπτοντας φόρο μεταβίβασης.

Εφόσον το ποσό της χρηματικής δωρεάς ή γονικής παροχής υπερβαίνει το τίμημα και τα προαναφερόμενα έξοδα της αγοράς, κατά το υπερβάλλον θα υπάγεται σε αυτοτελή φορολόγηση.

Στην περίπτωση που η γονική παροχή αφορά την ανέγερση οικοδομής τότε τα χρηματικά ποσά που θα παρέχονται από τους γονείς στα τέκνα θα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση.

Αναφορικά με τις δόσεις δανείου η υπαγωγή στη φορολόγηση με βάση τη φορολογική κλίμακα (αφορολόγητο 150.000 ευρώ) θα αφορά τα χρηματικά ποσά που παρέχονται μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, ανεξάρτητα αν η αγορά και η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει τίμημα που καταβλήθηκε (εφάπαξ ή τμηματικά) σε χρόνο μεταγενέστερο της 31 Ιουλίου 2020. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά αποδεδειγμένα παρέχονται για την εξόφληση δόσεων δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη αγορά πρώτης κατοικίας που έτυχε της απαλλαγής.

Στην περίπτωση προσύμφωνου για αγορά ακινήτου η γονική παροχή χρηματικών ποσών για τη σύνταξη προσυμφώνου αγοράς θα υπάγεται σε αυτοτελή φορολόγηση. Αυτοτελής φορολόγηση θα ισχύει και στην περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής χρηματικών ποσών για την αγορά από τα τέκνα κατοικίας στο εξωτερικό.

Τέλος για την υπαγωγή της δωρεάς ή γονικής παροχής στη φορολόγηση με βάση την κλίμακα, θα πρέπει να προκύπτει ρητά ότι αυτή έγινε για την αγορά συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο ο λήπτης της έτυχε της απαλλαγής.