Μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2017 σε όμορες επιχειρήσεις

Οι όμορες επιχειρήσεις , σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος β΄/12-05-2017 έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου-αιγιαλού έμπροσθεν του καταστήματος, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που έχει καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την 154/2017 απόφαση Δ.Σ., δηλαδή 10,00 ευρώ/τ.μ.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ως καταλυτική ημερομηνία για την σύναψη των μισθώσεων των όμορων επιχειρήσεων η 23-06-2017.

Από την 1η Ιουνίου και μετά, οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, Νομού Χαλκιδικής.

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017.

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του αιτούντα

2.Δημοτική Ενημερότητα

3.Αδεια λειτουργίας επιχείρησης

4.απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με συντεταγμένες της προς παραχώρηση έκτασης της επιχείρησης στις 4 γωνίες και εμβαδόν αυτού, με αναγραφή της φράσης «έλαβα γνώση του αιτούμενου χώρου και οι διαστάσεις αυτού είναι ορθές και κατόπιν υπόδειξής μου» με υπογραφή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης πάνω σε αυτό.

Πληροφορίες : Καραβασίλη Ελένη τηλ. 2377350010

Πηγή: http://dimosaristoteli.gr/gr/municipality/2930