Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του:

Ανακοίνωση για βεβαίωση τελών ΓΕΜΗ από ΚΕΕΕ στις Δ.Ο.Υ.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1134/25-08-2023 Υπουργική Απόφαση αναμένεται άμεσα η βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.1 α) του άρθρου 49 του ν. 4919/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Ως εκ τούτου,  προς αποφυγή της βεβαίωσης τελών στις Δ.Ο.Υ., η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συνιστά στα εγγεγραμμένα μέλη του είτε να προβούν στην έγκαιρη τακτοποίηση των τελών, είτε εφόσον έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους, να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση διακοπής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Προς διευκόλυνση των μελών μας, επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Απόφαση 1134/25-08-2023 (ΦΕΚ 5306Β) https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230205306

Σε εξέλιξη το 11ο δίμηνο Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προχωρά στην εκπόνηση του 11ου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας, για το διάστημα Δεκεμβρίου 2023  –  Ιανουαρίου 2024, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις σας για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων, αλλά και θεμάτων που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων σας.

Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2022, αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.

Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά και με την εβδομαδιαία ενημέρωση θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα, αλλά και την πορεία της επιχείρησης σας.

Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του Επιμελητηρίου (www.epihal.gr). Το βαρόμετρο, θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε στο τέλος της έρευνας το e-mail σας, ώστε να σας αποστέλλονται προσωπικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Η συμμετοχή σας αν και προαιρετική είναι πολύ σημαντική για εμάς!

Ακολουθεί το link της έρευνας, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε : https://ee.kobotoolbox.org/single/0f869dd1ef81595057d91844668b5b39  

Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7769/Β/31.12.2023 η Απόφαση Αριθμ. απόφ. ΔΣ 262/8 του Ελληνικού Κτηματολογίου όπου αναφέρει ότι «Καθορίζεται η 30-11-2024, ως ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, καθώς και ως ημερομηνίας μετά την παρέλευση της οποίας δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

• Πολυγύρου: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίου Προδρόμου, Βάβδου, Βραστάμων, Γαλαρινού, Γαλατίστης, Γεροπλάτανου, Δουμπιών, Κρήμνης, Μαραθούσσης, Μεταμορφώσεως, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιοκάστρου, Παλαιόχωρας, Ριζών, Σανών, Ταξιάρχου

• Νέας Προποντίδας

• Αριστοτέλη

• Κασσάνδρας

• Σιθωνίας: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίου Νικολάου, Μεταγκίτσιου, Νικήτης

Περισσότερα στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230207769

Δημοσιεύτηκε νέο πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις με τίτλο «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €60.000 έως και €400.000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12:00.

Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 22/05/2024 και ώρα 14:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης και συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις ένταξης, του επιλέξιμους ΚΑΔ, στην Δημοσίευση της Δράσης στο link: https://kepa-anem.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο Link: https://epihal.gr/dimosiefsi-programmatos-pkm-gia-ifistamenes-epixeiriseis23/

ΕΣΠΑ : Δημοσίευση δύο νέων δράσεων για νέες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα 18/12/2023 την προκήρυξη δύο νέων δράσεων που αφορούν νέες επιχειρήσεις. Πρόκειται :

(α) για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 (β) για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση

Η αίτηση χρηματοδότησης και στις δύο δράσεις υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)  (https://app.opske.gr/)

 Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον οδηγό της δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στον σύνδεσμο https://21-27.antagonistikotita.gr/enischysi-tis-idrysis-kai-leitourgias-neon-mikromesaion-epicheiriseon-2/ , και για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στον σύνδεσμο https://21-27.antagonistikotita.gr/enischysi-tis-idrysis-kai-leitourgias-neon-mikromesaion-touristikon-epicheiriseon-2/  καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον σύνδεσμο https://epihal.gr/category/enimerwsh/enimerwsh-epidotoumenwn-programmatwn/

Έρχονται τέσσερα νέα «Εξοικονομώ»

Τέσσερα νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να προκηρυχθούν εντός Ιανουαρίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Πρόκειται για το «Εξοικονομώ- Επιχειρώ», το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» για επιχειρήσεις και το «Εξοικονομώ» για κατοικίες. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτείται το 40% των δαπανών έως 10.000 ευρώ για την αναβάθμιση κατοικιών που έχουν δηλωθεί κενές τα τελευταία 3 χρόνια, με τους ωφελούμενους να είναι υποχρεωμένοι μετά την ανακαίνιση να προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Προ των πυλών βρίσκεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Νοικιάζω», που υπολογίζεται ότι θα αφορά περίπου 12.500 κατοικίες και με το οποίο οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για τις εργασίες ανακαίνισης αφότου αναρτούν ηλεκτρονικά το μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών.

Συγκεκριμένα, στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΔΥΠΑ : Ξεκινούν οι αιτήσεις για νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων 25-45 ετών, με επιχορήγηση έως 6.132 ευρώ για κάθε θέση εργασίας

Από τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο καινοτόμο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και στη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση. Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 41.331.600 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

ΔΥΠΑ : Έναρξη αιτήσεων παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και φορέων πιστοποίησης για τη νέα δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων 25-45 ετών

Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και Φορέων Πιστοποίησης για συμμετοχή στη νέα «Ολοκληρωμένη Δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων 25 έως 45 ετών» που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και τη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας.

Τα προγράμματα ΣΕΚ θα υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers) και θα αφορούν εξ αποστάσεως κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών (τουλάχιστον 60 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έως 20 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση), ενώ θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσω των επικαιροποιημένων Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης και Πιστοποίησης της ΔΥΠΑ. Οι πάροχοι που είναι ήδη ενταγμένοι στα Μητρώα δεν θα υποβάλλουν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρά μόνο όσα δεν είναι σε ισχύ ή έχουν τροποποιηθεί. Οι πάροχοι που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω Μητρώα, μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 Οι ενδιαφερόμενοι Πάροχοι Κατάρτισης και Φορείς Πιστοποίησης, μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΔΒΜ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-katartises-adeiodotemenon-kdbm

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-ton-kedibim-ton-aei

Φορείς Πιστοποίησης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-pistopoieses

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 41.331.600 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

ΔΥΠΑ :  Έναρξη επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης Β’ κύκλου  σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα»  

Από Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, θα μπορούν οι 50.000 άνεργοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων του Β’ κύκλου της δράσης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα», να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://voucher.gov.gr/ (αρχική σελίδα voucher.gov.gr) -> Ενότητα «Ενεργές Προσκλήσεις» -> Δ.ΥΠ.Α – Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης (πρόσκληση) -> Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Άνεργους Ωφελούμενους – Β΄ Κύκλος

Τα προγράμματα θα εμφανίζονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλώσει.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis
https://www.voucher.gov.gr/

ΔΥΠΑ : Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων εργασίας της

 Σε πλήρη λειτουργία είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (www.dypa.gov.gr/hotjobs) που αφορά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Με τη νέα πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργητικών πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως οι Ημέρες Καριέρας και τα εργαστήρια συμβουλευτικής, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να ισχυροποιήσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στην αγορά εργασίας και να «χτίσει» μία αμφίδρομη και ουσιαστική σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, στόχος είναι η πλήρης μετεξέλιξή της από επιδοματικό, γραφειοκρατικό οργανισμό, σε ισχυρό σύμμαχο των πολιτών που αναζητούν εργασία και των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζόμενους με γνώσεις, ταλέντα και δεξιότητες.

Εγκύκλιος προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για άσκηση καθηκόντων ΤΑ σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας 2024

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας την νέα Εγκύκλιο για το 2024 με τίτλο: Εφαρμογή για το έτος 2024 της υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (ΦΕΚ B΄155/12.01.2024 ,ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2) (αρ. πρωτ. 2776/15.01.2024, ΑΔΑ: ΨΣ6646ΝΛΔΓ-ΩΛΥ).

Η νέα Εγκύκλιος μαζί με τα σχετικά Έντυπα και την ηλεκτρονική αίτηση (έντυπο Α) για το 2024 έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση: https://www.hli.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2024/

Παρακαλείσθε κατά την κατάρτιση των φακέλων υποβολής προγραμμάτων για έγκριση να λαμβάνετε υπόψη σας τις διατάξεις και τις αλλαγές της νέας υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 και να ακολουθείτε τις οδηγίες της ως άνω εγκυκλίου.

Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

• Είναι υποχρεωτική η χρήση των εντύπων του έτους 2024 και όχι παλαιοτέρων ετών και ειδικά του εντύπου Α.

• Οι φάκελοι θα πρέπει να είναι πλήρεις ως προς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τις αιτήσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Φάκελοι οι οποίοι είτε παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό ελλείψεων σε πιστοποιητικά (π.χ. αποδεικτικά από taxisnet, υπεύθυνες δηλώσεις, πτυχία κλπ), είτε καλούνται να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα απορρίπτονται.

• Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην σωστή συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου Α και στην αποστολή του σε αρχείο Access (.mdb).

• Αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος οι εργοδότες και εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 και συνεπώς να μην παρατηρείται το φαινόμενο των πολυάριθμων εξαιρέσεων.

• Δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης οποιουδήποτε στοιχείου ενός προγράμματος μετά την υποβολή του, με συνέπεια στην περίπτωση

παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου στοιχείου, λανθασμένης συμπλήρωσης, επικάλυψης στις ώρες εκπαιδευτή με τις ώρες σε άλλο πρόγραμμα, ή άλλης παράλειψης, το πρόγραμμα να απορρίπτεται.

Ειδικότερα στην περίπτωση λανθασμένης υπαγωγής εκπαιδευομένου στην κατηγορία Γ΄ ή Β΄, θα απορρίπτεται ο εν λόγω εκπαιδευόμενος, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

• Είναι δεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο υπογραφής από δημόσια αρχή, από ΚΕΠ ή από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr.

• Κατόπιν ορισμένων πρόσφατων περιπτώσεων προγραμμάτων με συμμετέχοντες εργοδότες ή εργαζόμενους οι επιχειρήσεις των οποίων εδρεύουν σε περιοχές διάφορες της έδρας του φορέα επιμόρφωσης και με δεδομένο ότι τα προγράμματα υλοποιούνται κατά βάση δια ζώσης, εφιστούμε την προσοχή στους φορείς επιμόρφωσης και τους γνωρίζουμε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας.

• Σε περίπτωση διεξαγωγής ελέγχου του προγράμματος από τους Επιθεωρητές Εργασίας ο φορέας θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο του δελτίου ελέγχου στον σχετικό φάκελο Απολογισμού του προγράμματος.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240200155

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:  «Τα Πνευματικά Δικαιώματα & οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων»

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου  σε συνεργασία με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «τα Πνευματικά Δικαιώματα & οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων» την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:30

Στον σύνδεσμο : https://appurl.io/NCAXfPSfeW

 Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με σύντομο χαιρετισμό των Προέδρων / Εκπροσώπων των Επιμελητηρίων, θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις των ομιλητών και θα ολοκληρωθεί με Ερωτήσεις των συμμετεχόντων και Απαντήσεις. Η πρόσβασή σας στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη είναι ΔΩΡΕΑΝ.

INΣΕΤΕ: Τα τουριστικά μεγέθη και η δυναμική των 13 Περιφερειών

Το ΙΝSETE δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις με τα χαρακτηριστικά του τουρισμού ανά Περιφέρεια, ένα εργαλείο που μπορεί να στηρίξει ειδικές περιφερειακές στρατηγικές στον τουρισμό.

Τα τουριστικά μεγέθη και  τη διαφορετική ταυτότητα των προορισμών ανά την Ελλάδα αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE) με τα επιμέρους χαρακτηριστικά για τις 13 Περιφέρειες, προτάσσοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη  χάραξη συγκεκριμένης περιφερειακής τουριστικής πολιτικής.

Ενδεικτικά, από τις εκθέσεις ανά Περιφέρεια και με βάση τα στοιχεία για τον εισερχόμενο τουρισμό του 2022, προκύπτει ότι το Νότιο Αιγαίο με εισπράξεις 4,7 δισ. ευρώ διατηρεί την πρώτη θέση ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες, έχοντας μερίδιο που ανέρχεται στο 27% επί του συνόλου των τουριστικών εισπράξεων. Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται  μία σημαντική επίδοση για τα Ιόνια νησιά που το 2022 πήραν την πρωτιά ως προς τη Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη, με σημαντικό, διψήφιο ποσοστό αύξησης κατά 31% σε σχέση με το 2019, φτάνοντας τα 821 ευρώ. Στον αντίποδα, η Περιφέρεια με τις χαμηλότερες τουριστικές εισπράξεις πανελλαδικά είναι η Δυτική Μακεδονία, με μόλις 49 εκατ. ευρώ, ενώ στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφεται η χαμηλότερη Μέση Δαπάνη Ανά Επίσκεψη, με 240 ευρώ, στοιχεία που αναδεικνύουν τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης των δύο Περιφερειών.

Ως προς τα μερίδια των επισκέψεων από τον εισερχόμενο τουρισμό, «πρωταθλητής» παραμένει το Νότιο Αιγαίο, αν ληφθεί υπόψη ότι με 6,7 εκατ. επισκέψεις, υποδέχθηκε πάνω από το 1/5 (το 21%) επί του συνόλου. Επιπλέον, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ένα μερίδιο 18% (όσο σχεδόν και η Αττική) και 5,6 εκατ. επισκέψεις διατηρεί υψηλό ποσοστό λόγω και του οδικού τουρισμού. Από την άλλη, στο ελάχιστο – 1% –  είναι το μερίδιο των επισκεπτών στο Βόρειο Αιγαίο, όπως και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σε σχέση  με τα ποιοτικά στοιχεία στον τομέα της διαμονής, συνολικά η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών ξενοδοχείων, με βαθμολογία 87% στο συνολικό δείκτη ικανοποίησης-GRI με βάση τις σχετικές κριτικές. Από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, δύο Περιφέρειες συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 90%, η Ήπειρος  (90,8%) και οι Κυκλάδες (90,2%), ενώ η Αττική και τα Ιόνια Νησιά έχουν τα συγκριτικά χαμηλότερα -αν και αρκετά υψηλά- ποσοστά με 85% και 84,5% αντίστοιχα. Ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας, με αρχαίους αλλά και σύγχρονους πόρους, καθώς και τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στους ελληνικούς προορισμούς αποτυπώνονται σε όλες τις Περιφέρειες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχουν 867 παραδοσιακοί οικισμοί, με τους περισσότερους να βρίσκονται στις Κυκλάδες (163), την Πελοπόννησο (149), την Κρήτη (99) και τα Ιόνια Νησιά (84). Περισσότερα στοιχεία στον σύνδεσμο https://insete.gr/blog_news/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%bd%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5-17-01-2024-%ce%b9%ce%bd%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/

Τουρισμός για Όλους 2020-2021: Πώς θα γίνουν οι πληρωμές σε καταλύματα-γραφεία

Υπογράφηκαν από την αρμόδια Υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, οι δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ B 358/19.01.2024 και ΦΕΚ Β 201/15.01.2024) τροποποίησης της διαδικασίας καταβολής πληρωμών για τους παρόχους καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» των ετών 2020 και 2021.

Πλέον από 19-1-2024 οι πάροχοι, ιδιοκτήτες καταλυμάτων και τουριστικά γραφεία που δεν έχουν υποβάλει ακόμα οριστικοποιημένο αίτημα πληρωμής (αρχικό ή τροποποιητικό λόγω απόρριψης), θα υποβάλλουν τα αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] συνοδευόμενα από τα απαραίτητα για την πληρωμή τους δικαιολογητικά.

Tα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. 

Υπόδειγμα της αίτησης πληρωμής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού. 

Θα ακολουθήσει από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού η επεξεργασία και η διασταύρωση των στοιχείων και έπειτα θα διενεργούνται οι αντίστοιχες καταβολές στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν.

Σημειώνεται ότι με τον νέο φετινό σχεδιασμό του προγράμματος για το 2024, δεν απαιτούνται αιτήματα πληρωμών και εκκαθάρισης, αλλά εφαρμόζεται η άυλη χρεωστική κάρτα, που χορηγεί το πρόγραμμα και διευκολύνονται τόσο οι δικαιούχοι που μπορούν να την εξαργυρώσουν εντός ή εκτός πλατφόρμας, όσο και οι Έλληνες ξενοδόχοι, οι οποίοι πληρώνονται άμεσα κατά την εξαργύρωση.

Επισυνάπτονται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων τα αντίστοιχα ΦΕΚ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240200358 &  https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240200201

Τουρισμός για Όλους 2024

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της Προγραμματικής Συμφωνίας, που υπεγράφη από την υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στις 30/11/2023 για την υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024», υπεγράφη στις 5/1/2024 η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 79/Β/08.01.2024_Απόφαση Αριθμ. 297)  από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιο Πετραλιά και την Υφυπουργό Τουρισμού κα Έλενα Ράπτη. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το 2024, με συνολικό προϋπολογισμό 25.694.539,89 ευρώ και λήξη μέχρι 31.12.2024, έχει καινούργια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια. Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Τουρισμού αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240200079

INSULEUR : Η Διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης  I-STARS εγκαινιάζει 6 διαδικτυακά μαθήματα βιωσιμότητας στον τομέα του τουρισμού

Οι εταίροι του I-STARS παρουσιάζουν με υπερηφάνεια έξι ολοκληρωμένα διαδικτυακά μαθήματα σχεδιασμένα για να στηρίξουν επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου αλλά και επιχειρήσεις κατά  το ταξίδι τους προς την βιωσιμότητα.

Ποικίλες Δυνατότητες Μάθησης: Οι εταίροι του I-STARS παρουσιάζουν έξι διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία καλύπτουν κρίσιμες πτυχές της βιωσιμότητας:

1. Ενεργειακή Διαχείριση

2. Διαχείριση Υδάτων

3. Διαχείριση Απορριμμάτων

4. Διαχείριση Αποβλήτων-Τροφίμων

5. Αναβάθµιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

6. Συμμετοχή Ενδιαφερομένων/Εμπλεκόμενων

Επαναπροσδιορισμός Ευελιξίας: Αυτά τα μαθήματα είναι εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν την μαθησιακή τους εμπειρία σύμφωνα με το πρόγραμμά τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν έτσι να ολοκληρώσουν τα μαθήματα με τους δικούς τους ρυθμούς, στο χρόνο που τους εξυπηρετεί, και στην άνεση του χώρου τον οποίον έχουν επιλέξει.

Πολυγλωσσική Εκπαιδευτική Εμπειρία: Τα Διαδικτυακά Μαθήματα του I-STARS είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα Ιταλικά και στα Ισπανικά. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν πολλαπλές γλώσσες κατά τη διαδικασία εγγραφής, εξασφαλίζοντας ένα χωρίς αποκλεισµούς και προσβάσιμο σε όλους εκπαιδευτικό ταξίδι.

Αποτελεσματική Διάρκεια: Το κάθε μάθημα του I-STARS σχεδιάστηκε με προσοχή ώστε να διαρκεί περίπου 4 ώρες, συν μια επιπλέον ώρα αφιερωμένη στα διαδικτυακά κουίζ. Αυτό εξασφαλίζει μια εμπεριστατωμένη κατανόηση της κάθε πτυχής της βιωσιμότητας.

Αναγνώριση των Επιτευγμάτων: Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν την πρόοδό τους μέσω ενσωματωμένων κουίζ. Ένα ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 75% απαιτείται σε αυτά τα κουίζ ώστε να λάβουν οι συμμετέχοντες το αντίστοιχο Πιστοποιητικό. Η δυνατότητα επανάληψης των κουίζ εξασφαλίζει τον κύριο στόχο των μαθημάτων αυτών, ο οποίος είναι η απόκτηση γνώσεων.

Συνεχής Υποστήριξη: Παρά τον διαδικτυακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, το I-STARS παρέχει διαρκή υποστήριξη μέσω των εταίρων της κάθε χώρας. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τις όποιες απορίες τους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα συνεργατικό και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης.

Συμμετάσχετε στο Κίνημα προς την Βιωσιμότητα: Είστε έτοιμοι να κάνετε τη διαφορά; Εγγραφείτε τώρα στο https://istars.talentlms.com/index.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης (helpdesk) του INSULEUR, τηλ. +30 22710 41170, [email protected].

 «Greek Tourism B2B Workshop» : Εκδήλωση επαγγελματικών συναντήσεων (Β2Β) στο πλαίσιο της Έκθεσης Τουρισμού TTRI Ρουμανίας 2024 (16 Φεβρουαρίου, 10:00-14:00) /Υπηρεσία Εξωτερικού ΕΟΤ Ρουμανίας

Η υπηρεσία εξωτερικού ΕΟΤ Ρουμανίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων Ρουμανίας (ΑΝΑΤ) διοργανώνει εκδήλωση επαγγελματικών συναντήσεων με τίτλο «Greek Tourism B2B Workshop» εντός του εκθεσιακού χώρου της Romexpo και στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού TTRI 2024 (Βουκουρέστι 15-18/02), την ημέρα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου (2η ημέρα της έκθεσης) στην αίθουσα Madgearu και ώρες 10:00-14:00.  

 Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στα email: [email protected] ή και [email protected]  έως 5 Φεβρουαρίου, στο οποίο να αναφέρετε την επωνυμία της επιχείρησης, κατηγορία, δυναμικότητα, διεύθυνση, ιστοσελίδα, όνομα του εκπροσώπου που θα συμμετάσχει στην εκδήλωση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).

 Μετά την συγκέντρωση όλων των συμμετοχών, θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση με τη λίστα των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.

Χρωστάμε πάνω από ένα ΑΕΠ σε Δημόσιο, τράπεζες και funds

Πάνω από ένα ΑΕΠ είναι το ληξιπρόθεσμο χρέος των Ελλήνων προς Δημόσιο και χρηματοπιστωτικούς φορείς, δηλαδή τράπεζες και funds, φθάνοντας τα 224,2 δισ. ευρώ. Οι οφειλές αυτές μοιράζονται σε φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως εξής:

• Τα 105 δισ. ευρώ προς ΑΑΔΕ, αντιπροσωπεύοντας ως ποσοστό το 47%.

• Τα 46 δισ. ευρώ προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντιπροσωπεύοντας το 21%.

• Τα 11,7 δισ. ευρώ σε τράπεζες, αντιπροσωπεύοντας το 5%.

• Τα 61 δισ. ευρώ προς funds που διαχειρίζονται οι servicers, ποσό που αντιπροσωπεύει το 27% του συνολικού ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους.

Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό, που υπερβαίνει το ΑΕΠ της χώρας, δεν περιλαμβάνεται το ενήμερο χρέος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, που ανέρχεται στα 113,2 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των οφειλών στα 337,4 δισ. ευρώ.

ΓΕΜΗ: Δημιουργήθηκαν 57.272 νέες επιχειρήσεις το 2023

 Θετικό είναι το ισοζύγιο ενάρξεων-κλεισίματος επιχειρήσεων μέσα στο 2023. Παράλληλα, μέσα στο 2023 ιδρύθηκαν οι περισσότερες επιχειρήσεις από κάθε άλλη χρονιά για την οποία υπάρχουν στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Κατά μέσο όρο, πέρυσι ιδρύονταν 156 επιχειρήσεις κάθε ημερολογιακή ημέρα ή 220 επιχειρήσεις κάθε εργάσιμη. Αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2023 δημιουργήθηκαν 57.272 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 20.268. Τα ανοίγματα πέρυσι ήταν περισσότερα κατά 14,7% από το αντίστοιχο μέγεθος του 2022 και τα κλεισίματα ήταν λιγότερα κατά 6,3%. Έτσι, το ισοζύγιο ενάρξεων-κλεισίματος επιχειρήσεων βελτιώθηκε κατά 30,9% μέσα στο 2023. Με άλλα λόγια, πέρυσι προστέθηκαν επιπλέον 37.004 νέες επιχειρηματικές οντότητες.

Ανά είδος οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται είναι κυρίως οι ατομικές και οι ΙΚΕ. Αν σε αυτές προστεθούν οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες επιχειρήσεις, τότε διαμορφώνεται το 95% των ενάρξεων νέων επιχειρήσεων και το 99% των προσθηκών νέων επιχειρήσεων. Πάντως, η μόνη σημαντική κατηγορία επιχειρήσεων ο αριθμός των οποίων μειώθηκε πέρυσι είναι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Η καλύτερη επίδοση στο ισοζύγιο ανοίγματος-κλεισίματος επιχειρήσεων σημειώθηκε στο Βόρειο Αιγαίο (+235,0%), στη Δυτική Ελλάδα (+107,3%), στα Ιόνια Νησιά (+75,4%) και ακολούθησαν η Ήπειρος (+37,3%) και το Νότιο Αιγαίο (+34,4%). Τη χειρότερη επίδοση είχε η Δυτική Μακεδονία, με το ισοζύγιο έναρξης-κλεισίματος επιχειρήσεων να επιδεινώνεται κατά 9,8%. Είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας που εμφάνισε αρνητικό πρόσημο στην εξέλιξη του ισοζυγίου έναρξης-κλεισίματος επιχειρήσεων.

Τέλος, ανά μήνα, ο καλύτερος για το 2023 ήταν ο Μάρτιος, με 6.707 ανοίγματα επιχειρήσεων ή περίπου 290 ανοίγματα ανά εργάσιμη ημέρα. Ο μήνας με τα περισσότερα κλεισίματα επιχειρήσεων είναι (παραδοσιακά) ο Δεκέμβριος, όταν σημειώθηκαν 2.386 κλεισίματα επιχειρήσεων, με περίπου 103 κλεισίματα επιχειρήσεων ανά εργάσιμη ημέρα.

Στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής οι εγγραφές των επιχειρήσεων για το 2023 ανέρχονται στις 935 (2022: 689 επιχειρήσεις) & οι διαγραφές στις 716 επιχειρήσεις (2022: 381 επιχειρήσεις).

ΓΕΜΗ : Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του

Όπως ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα ΓΕΜΗ-ΥΜΣ), η ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) ανασχεδιάσθηκε και διασυνδέθηκε με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/).

Το www.businessportal.gr επικαιροποιείται και αναβαθμίζεται συνεχώς, με σκοπό να αποτελέσει έναν κόμβο πλήρους ενημέρωσης τόσο για τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, όσο και για τους υπόχρεους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για το θεσμικό πλαίσιο και οποιαδήποτε αλλαγή του από τον ανωτέρω σύνδεσμο που θα βρίσκεται στις ιστοσελίδες όλων των Επιμελητηρίων.

ΥΠΟΙΚ: Επανεξέταση και «κούρεμα» στα τεκμήρια φορολόγησης των πολιτών

Την αναμόρφωση του συστήματος των τεκμηρίων διαβίωσης ταυτόχρονα με τη μεσοσταθμική τους μείωση κατά 30% αναλαμβάνει ειδική επιτροπή που συστήθηκε και πιάνει άμεσα δουλειά στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ζητούμενο είναι ένας νέος τρόπος προσδιορισμού τόσο της τεκμαρτής δαπάνης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία όσο και του ελάχιστου ορίου τεκμηρίων διαβίωσης που πιάνει σχεδόν τους πάντες.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που θα προτείνει η επιτροπή (το πόρισμα αναμένεται γύρω στο Απρίλιο θα είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων και των αδικιών, που έχουν διαπιστωθεί τόσο στις δαπάνες διαβίωσης όσο και στην άδικη φορολόγηση λόγω περιουσιακών στοιχείων (παροχή σπιτιού, αυτοκινήτου κλπ). Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση που στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών ανάμεσα στα νοικοκυριά με την αλλαγή του τεκμαρτού τρόπου προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων.

ΥΠΟΙΚ: Ληξιπρόθεσμα χρέη_ Προσωποποιημένες ρυθμίσεις για μεσαίους και μεγάλους οφειλέτες

Η εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία στα 106 δισ. ευρώ και η αδυναμία αύξησης των εισπράξεων από παλαιές και νέες οφειλές, οδηγεί το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο στη λήψη ρηξικέλευθων μέτρων με αιχμή νέου τύπου ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζονται προσωποποιημένες ρυθμίσεις για μεσαίους και μεγάλους οφειλέτες με χρέη από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ, με παράλληλη εκκαθάριση της λίστας με τις «κόκκινες» φορολογικές οφειλές στην κατεύθυνση οριστικής διαγραφής όσων- μετά από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης- χαρακτηρισθούν ανεπίδεκτες είσπραξης.

Το σχέδιο δράσης του υπουργείου Οικονομικών για το 2024 προβλέπει την καθιέρωση προσωποποιημένων βιώσιμων ρυθμίσεων κατά προτεραιότητα για 43.125 φυσικά και νομικά πρόσωπα με «κόκκινα» χρέη από φόρους άνω των 270.000 ευρώ έκαστος.

Παράλληλα, θα εξεταστεί το σενάριο για την εφαρμογή ενός ευνοϊκού πλαισίου αποπληρωμής σε 9.198 οφειλέτες που χρωστούν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας και συνολικά 81,9 δισ. ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής, δηλαδή από 1 εκατ. έως 100 εκατ. ευρώ, παρατηρείται σημαντική αύξηση χρεών κατά 1,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να ηχήσει συναγερμός στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιοι παράγοντες, σε αυτές τις περιπτώσεις τα προγράμματα διακανονισμού των χρεών θα είναι προσαρμοσμένα στο οικονομικό προφίλ και τη δυναμική της επιχείρησης και θα «σπάνε» σε περισσότερες δόσεις την αποπληρωμή ενώ δεν αποκλείεται να «κουρευτούν» και οι προσαυξήσεις. Οι ίδιοι παράγοντες σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν οριζόντιες ρυθμίσεις.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις συνολικές οφειλές των 105,7 δισ. ευρώ από φόρους και πρόστιμα τα 26,3 δισ. ευρώ δεν μπορούν να εισπραχθούν καθώς προέρχονται από χρεοκοπημένες εταιρείες και οφειλέτες χωρίς εισόδημα ή κινητή και ακίνητη περιουσία. Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν προκειμένου ένα χρέος να χαρακτηριστεί οριστικά ως ανεπίδεκτο είσπραξης θα είναι αυστηρές και σύμφωνες με το Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

ΥΠΟΙΚ : Επεκτείνεται η χρήση POS σε 35 δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7115/Β/18.12.2023 η Απόφαση Αριθμ. 119899  των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών – Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445).», όπου επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε επιπλέον 35 (ΚΑΔ) κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230207115

Επίσης, οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους λιανικής και παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές, από 1.1.2024 και εφεξής θα υποχρεούνται να αποδέχονται τόσο πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές), όσο και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, όπως η υπηρεσία I.R.I.S. online payments.

Η ΚΥΑ είναι άμεσης εφαρμογής για την επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στο σύνολο της αγοράς. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ’ εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του στην επιχείρησή τους.

Σημειώνεται, τέλος ότι από τους δικαιούχους πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα βάσει της ΚΥΑ εξαιρούνται α) τα άτομα με αναπηρία όρασης με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και β) τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων έως και την 31.12.2024.

Η νέα δήλωση για το τέλος ανθεκτικότητας – Οι υπόχρεοι και ο τρόπος έκδοσης του στοιχείου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7535/B/31.12.2023 η απόφαση  Α.1217/2023 με την οποία καθορίζεται ο τύπος και του περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ο τρόπος προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο αντικαθιστά τον φόρο διαμονής, ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230207535

ΑΑΔΕ : Ενεργοποιεί δύο νέα  ψηφιακά εργαλεία από αρχές του 2024

 Δύο νέα ψηφιακά εργαλεία ετοιμάζει να θέσει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αρχές του 2024. Πρόκειται για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστόλης που θα παρακολουθεί την διακίνηση των προϊόντων, ούτως ώστε η εφορία να εντοπίζει διαδρομές «μαύρου χρήματος» και τα «Ψηφιακά Βιβλία Κίνησης» που θα «καταγράφουν» πελάτες που μπαίνουν και βγαίνουν σε ιατρεία δικηγορικά γραφεία κι άλλους επαγγελματικούς χώρους, ώστε να μπορεί να γίνει το διασταυρώσεις για την έκδοση αποδείξεων και υποβολή Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής ενεργοποιείται πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ. Προβλέπει την ανάπτυξη ενός ελεγκτικού πλαισίου για τις διακινήσεις φορτίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον τύπο και την πληροφορία των συνοδευτικών παραστατικών, τις διαδικασίες διαχείρισης των εγγράφων μεταφοράς, το σύστημα παρακολούθηση των διακινήσεων.

Το ψηφιακό πελατολόγιο που μπαίνει σε εφαρμογή αρχές του 2024 αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή έκδοση των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν μέχρι το 2012 οι εν λόγω επαγγελματικές κατηγορίες. Τα πρόσθετα βιβλία σε χειρόγραφη μορφή ήταν υποχρεωτικά αρκετές δεκαετίες σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, δηλαδή από γιατρούς, οδοντιάτρους, εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας μέχρι εκπαιδευτήρια, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια, συνεργεία κ.λπ. Σε αυτά καταγράφονταν όλοι όσοι εισέρχονταν στην επαγγελματική εγκατάσταση και με την αναγραφή ενός πελάτη γινόταν εμμέσως πιεστική και η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.1 ν.5024/2023 (Α’ 41), η οποία πιστοποιεί τις υφιστάμενες χρηματικές οφειλές προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-khrematikon-opheilon και ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Η νέα υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστά τη θεσμοθετημένη από το Ν. 5072/2023 υποχρέωση των servicers να εγκαταστήσουν εφαρμογές και συστήματα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δανειοληπτών μέχρι την 30η Μαρτίου 2024.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων οφειλετών στη χρήση της πλατφόρμας βεβαίωσης οφειλών λειτουργεί υποστηρικτική υπηρεσία από τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας κατόπιν ραντεβού μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive.gov.gr ή καλώντας στο 213 212 5730.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 7421/Β/28.12.2023) η υπουργική απόφαση Αριθμ. 113169 του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνι Γεωργιάδη για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, από την 1η Ιανουαρίου 2024, εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Αναλυτικά οι κλάδοι στους οποίους θα ισχύσει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2024 είναι οι εξής:

Βιομηχανία τροφίμων

Ποτοποιία

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Κατασκευή επίπλων

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στον χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις, μέσω δανεισμού. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230207421

ΕΡΓΑΝΗ : Αυξήθηκε η μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα το 2023

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Δεκεμβρίου 2023, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 224.104, ενώ οι αποχωρήσεις σε 205.608. Από τις 205.608 συνολικά αποχωρήσεις, οι 69.700 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 135.908 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου, ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών (Δεκεμβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2022) προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 9.629 περισσότερων θέσεων εργασίας, δηλαδή για τον Δεκέμβριο 2023 θετικό ισοζύγιο (18.496) θέσεων εργασίας έναντι θετικού ισοζυγίου (8.867) τον Δεκέμβριο 2022.

Παράλληλα, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2023, είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 116.649 νέες θέσεις εργασίας. Αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 3.214.205 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 3.097.556, εκ των οποίων οι 1.979.873 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 1.117.683 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

ΕΦΚΑ: Αυξάνονται κατά 3,5% οι ασφαλιστικές εισφορές το 2024 για τους επαγγελματίες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 410/Β/22.01.2024 η Απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ’/3201 του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2024.» , όπου αυξάνονται κατά 3,5%, φέτος οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1/1/2024. Στο ποσοστό αυτό καταλέγει η τελευταία επίσημη εκτίμηση της Στατιστικός Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) για τον πληθωρισμό του 2024, καθώς με βάση το νόμο οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Με βάση τον φετινό πληθωρισμό θα υπολογιστούν, για πρώτη φορά, και οι αυξήσεις των συνταξιούχων του επόμενου έτους (2025), καθώς εγκαταλείπεται, σαν μεταβατικό, το σύστημα του μισού ΑΕΠ και του μισού πληθωρισμού που ίσχυσε πέρυσι και φέτος. Ωστόσο, επειδή για τις φετινές αυξήσεις των συνταξιούχων (2023) υπολογίστηκε πληθωρισμός 3,9% (αντί του τελικού 3,5%), αναμένεται να υπάρξει διόρθωση (επιστροφή) το 2025. Οπότε και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή πάνω από 2%-2,2%. Να σημειωθεί ότι από 1/1/2024 οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά 3%, δηλαδή το μισό του πληθωρισμού και το μισό του ΑΕΠ (2,4%) μείον 0,15 διόρθωση για την αύξηση του 2023.

Κατά συνέπεια οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν, κατ ελάχιστον, φέτος σχεδόν 250 ευρώ κάθε μήνα για ασφάλιστρα στον ΕΦΚΑ (248,31 για την ακρίβεια μαζί με την εισφορά 10 ευρώ υπέρ ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ- κατά της ανεργίας) ή 2.980 ευρώ σε ετήσια βάση. Χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται το χαράτσι των 650 ευρώ (Τέλος Επιτηδεύματος), το οποίο διατηρήθηκε στις ατομικές επιχειρήσεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες του ΦΕΚ για την αναπροσαρμογή των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών βάσει του πληθωρισμού, στον ηλεκτρονικό του σύνδεσμο  https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240200410

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το ασφαλιστικό έτος 2024

Σε λειτουργία τέθηκε στις 20/12/2023 στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2024, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ελ. Επαγγελματίες/ Αυτοαπασχολούμενοι/Αγρότες -> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. 

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/1/2024. Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής, θα παραμείνουν, για το έτος 2024, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά ως εργάτες γης, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2024 από την ηλεκτρονική υπηρεσία, Αγρότες -> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Εργατών γης. Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Νόμος 5082/2024 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τη διαφάνεια στις τιμές, για το βρεφικό γάλα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 09/Α/19.01.2024 ο ν. 5082/2024 με τίτλο “Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις”. Υπενθυμίζουμε ότι στον νόμο περιέχονται μεταξύ άλλων διατάξεις όπως :

-Άρθρο 38 Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών

-Άρθρο 39 Μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος

-Άρθρο 40 Επείγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού.

Περισσότερα στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240100009

Μεταφορικό Ισοδύναμο 2023 επιχειρήσεων: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7574/Β/31.12.2023 η Απόφαση Αριθμ. 4113.80-02/1501 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2023». Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) για το έτος 2023. Η ενέργεια εγγραφής μέσω της αίτησης συμμετοχής και η ενέργεια αίτησης χρηματοδότησης των δικαιούχων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (http://metaforikoisodynamo.gr/) της Δράσης, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ). Η παρούσα αφορά σε δαπάνες από 1/1/2023 έως 31/12/2023. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230207574

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα – Παράταση μέχρι τις 5/2 για τις αιτήσεις

Έως τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για τη θέρμανσή τους (δηλαδή air condition, ηλεκτρικές σόμπες, κ.ά.). Η παράταση  έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 432/Β/22.01.2024.  Τη σχετική απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6014/116 υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, ηλεκτρονικά, μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, (https://www1.aade.gr/gsisapps/oilbftelectric/login/login.htm), κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet. Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης με ηλεκτρισμό αφορά σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

Χρηματοδοτούμενο από το α/ ΥΠΕΞ πρόγραμμα ανάπτυξης κινητικότητας νέων επιχειρηματιών “Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative” (YTILI), στις ΗΠΑ, φθινόπωρο 2024

 Σύμφωνα με πληροφόρηση που μας περιήλθε από τον αρμόδιο, για την υλοποίηση του εν θέματι προγράμματος, φορέα American Councils for International Education, το φθινόπωρο τρ. έτους πρόκειται να διεξαχθεί το πρόγραμμα κινητικότητας και ανάπτυξης διεθνών επαφών νέων επιχειρηματιών Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) Fellowship Program, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ (U.S Department of State). Το πρόγραμμα YTILI, διάρκειας έξι εβδομάδων, απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες χωρών Ευρασίας, και αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων, στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματιών ΗΠΑ και Ευρώπης, και στην ενίσχυση των εκατέρωθεν οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Ειδικότερα, 49 πολίτες, ηλικίας 25-35 ετών, από αντίστοιχες χώρες για τις οποίες ισχύει δικαίωμα συμμετοχής συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα, βάσει της σχετικής διαδικασίας επιλογής. Ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πιθανοί υποψήφιοι παρατίθενται οι εξής πληροφορίες: α) επιχειρηματίες που έχουν ιδρύσει δική τους (κερδοσκοπική ή μη) εταιρεία, ή/και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις σε αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων, ιδίως εφόσον το μοντέλο δραστηριότητας που εφαρμόζουν οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδήματος (κυρίως για την περίπτωση μη κερδοσκοπικών), και β) διαθέτουν προϋπηρεσία δραστηριότητας τουλάχιστον δύο ετών, και απασχολούνται ήδη σε ανάλογη θέση.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής που έχουν ορισθεί, προσωρινά, για την υλοποίηση του προγράμματος YTILI είναι από 17.9.2024 έως 25.10.2024. Το κυρίως πρόγραμμα θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, θα λάβει χώρα σε διάφορες τοποθεσίες ΗΠΑ, και θα ολοκληρωθεί στην Ουάσιγκτων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Σε συνέχεια του προγράμματος, υπάρχει δυνατότητα για ανταποδοτική πρόσκληση Α/ ομολόγων στις 49 χώρες υλοποίησης του προγράμματος για υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 30.1.2024, ώρα 10:00 πμ (Eastern Time, ώρα Ανατολικής Ακτής). Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου https://ais.americancouncils.org/ytili.

Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν από ανεξάρτητη ομάδα ειδικών αξιολογητών (πάνελ), και στη συνέχεια οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνέντευξη (άνοιξη 2024) με εκπροσώπους από τις, αντίστοιχες των συμμετεχουσών χωρών, Πρεσβείες ΗΠΑ και του φορέα American Councils (ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και 50 περίπου έτη στον τομέα της εκπαίδευσης, και διατηρεί συνεργασίες με 130 χώρες με επιτόπια γραφεία στις μισές περίπου από αυτές).

Για πληρέστερη πληροφόρηση στην ιστοσελίδα About the YTILI Fellowship Program.

EU-Japan Green Transition Business Matchmaking

Στο πλαίσιο της Smart Energy Week ( https://www.wsew.jp/spring/en-gb.html  ) / Green Transformation Week ( https://www.decarbonization-expo.jp/spring/en-gb.html ) στο Τόκυο (15-16 και 19-22 Φεβρουαρίου 2024), θα διεξαχθούν και online meetings.

Μέρος σε αυτά μπορούν να λάβουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους παρακάνω τομείς:

• Ηλεκτρολύτες και κυψέλες καυσίμου

• Τεχνολογίες μπαταρίας/αποθήκευσης

• Ηλιακές φωτοβολταϊκές και ηλιοθερμικές τεχνολογίες

• Τεχνολογίες δικτύου

• Χερσαίες αιολικές και υπεράκτιες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

• Βιώσιμες τεχνολογίες βιοαερίου/βιομεθανίου

• Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)

• Αντλίες θερμότητας και τεχνολογίες γεωθερμικής ενέργειας

• Κατασκευές και κατασκευές με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα/ πράσινα υλικά

• Διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων (PLM) και ανακύκλωση

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στην πλατφόρμα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://eu-japan-green-transition.b2match.io/

Ελληνικές εξαγωγές ακτινιδίων σε Βραζιλία – Ανταγωνισμός και προοπτικές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Βραζιλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), τον πρώτο μήνα ανοίγματος της βραζιλιανής αγοράς για τα ελληνικά ακτινίδια – Δεκέμβριος 2023, εισήχθησαν 1245 τόνοι από Ελλάδα, κατατάσσοντας την χώρα μας στη 2η θέση ως προς τις συνολικές εισαγωγές ακτινιδίων. Επίσης στο σύνολο του 2023, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η θέση ως προμηθευτής της Βραζιλίας, ενώ για τις συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς τη Βραζιλία τα ακτινίδια είναι το 5ο εξαγόμενο ελληνικό προϊόν.

Στις αλυσίδες υπεραγορών οι τιμές/κιλό για τα ακτινίδια ποικιλία “aktinidia deliciosa” κυμαίνονται από 35-39 ρεάλ Βραζιλίας (1 ευρώ=5,35 ρεαλ) ανάλογα την ποιότητα (τιμή λιανικής στις υπεραγορές Carrefour και Pão de Açucar) και για την ποικιλία “aktinidia chinensis” (κίτρινη ποικιλία) από 60 έως 90 ρεάλ. Η βασική διακίνηση και κατανάλωση των φρέσκων φρούτων πραγματοποιείται στις μεγάλες πόλεις της Νότιο-ανατολικής Βραζιλίας (Σάο Παόλο, Ρίο Ιανέϊρο, Belo Horizonte), ενώ το Σάο Πάολο αποτελεί την κύρια αγορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% του όγκου πωλήσεων. Η διακίνηση πραγματοποιείται μέσω της Κεντρικής Αγοράς Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών του Σάο Πάολο, (https://ceagesp.gov.br/).

Για την εισαγωγή ακτινιδίων ισχύουν εισαγωγικοί δασμοί για χώρες με τις οποίες η Βραζιλία δεν έχει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, όπως είναι οι χώρες της ΕΕ. Ο δασμός για την κοινή δασμολογική κλάση (0810.50.00- ακτινίδια) των χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) ανέρχεται σε 8%. Το ισχύον δασμολόγιο είναι διαθέσιμο, στην πορτογαλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucaogecex-n-353-de-23-de-maio-de-2022-402126532

Μια καλή πρακτική για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι η επίσκεψη ή συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις. Η σημαντικότερη επαγγελματική έκθεση τροφίμων στη Βραζιλία είναι η ApasShow (https://apasshow.com) η οποία διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Υπεραγορών της Πολιτείας του Σάο Πάολο και θεωρείται η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών σε όλη την Λ. Αμερική. Τέλος, επισημαίνουμε ότι η Βραζιλία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τους Έλληνες παραγωγούς ακτινιδίων, καθώς η χώρα εισάγει σημαντικές ποσότητες -33 χιλ. τόνους κατ’ έτος – αλλά οι εισαγωγείς είναι απαιτητικοί και δύσκολοι στις διαπραγματεύσεις και για τον λόγο αυτό απαιτείται προσεκτική επιλογή συνεργατών και διαπραγμάτευση των όρων της συνεργασίας, οι οποίοι θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικοί.

Μελέτες από τα γραφεία ΟΕΥ των Πρεσβειών μας στο εξωτερικό

Συνοπτικό σημείωμα για το καθεστώς εξαγωγών στην Κίνα του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου της χώρας μας καθώς και στοιχεία για την καναδική αγορά φέτας και ειδικών τυριών του Γραφείου ΟΕΥ Τορόντο, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο σύνδεσμο https://epihal.gr/ (Επιχειρηματικά Νέα).

Χρήση της νέας ονομασίας Τουρκίας στα Πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR και χρήση του παλαιού προτύπου αυτών μέχρι την 31η Μαρτίου 2024

Η Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ της ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR που εκδίδονται από την Τουρκία, τα οποία φέρουν στη θέση 4 αυτών την έκφραση “European Economic Community” αντί για “European Community”, θα πρέπει να γίνονται δεκτά το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024.

Κατόπιν της από 3-1-2024 ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δόθηκε παράταση και τα εν λόγω πιστοποιητικά με την έκφραση “European Economic Community” στη θέση 4, θα πρέπει να γίνονται δεκτά το αργότερο, μέχρι την 31 Μαρτίου 2024. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

4η Υγειονομική Υπηρεσία ΜΚΘ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  101/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.:  47611/19-10-2023 Απόφασης διενέργειας, με ΑΔΑ: 9ΒΣΜΟΡ1Ο-8ΘΒ

                                                                                        Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» (cpv: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (159.815,84€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (198.171,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Τετάρτη, 27-12-2024.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 05-02-2024.  και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 08-02-2024. και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης Παρασκευή,  09-02-2024. και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ  είναι: 284295.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Β. Χατζηκυριάκου, Τηλ.2313 327.821,  e-mail: [email protected].

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

4η Υγειονομική Υπηρεσία ΜΚΘ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  102/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 59064/20.12.2023 (ΑΔΑ: ΡΛΕ8ΟΡ1Ο-ΛΦΨ) Απόφασης διενέργειας,

                                                                                           Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών «Σίτισης του εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (cpv: 55320000-9, Υπηρεσίες παροχής γευμάτων), προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτακοσίων μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (801.438,66€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και εννιακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (900.788,63) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος έως του ποσού των 900.788,63€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 21/12/2023.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Πέμπτη, 28/01/2024

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 12/2/2024 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 15/02/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 16/02/2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 284328.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Εφόσον ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά για ορισμένες Υγειονομικές Μονάδες (υποχρεωτικά στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών) η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία αυτών, όπως αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος I της διακήρυξης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Χατζηγεωργίου Αναστασία, Τηλ.2313/327824, e-mail: [email protected].

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

ΟΗΕ: Η ανεργία παγκοσμίως θα αυξηθεί το 2024

Το ποσοστό της ανεργίας παγκοσμίως θα αυξηθεί ελαφρά το 2024, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), που εκφράζει ανησυχία για τη στασιμότητα της παραγωγικότητας, την επιδείνωση των ανισοτήτων και του πληθωρισμού που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Το ποσοστό της ανεργίας παγκοσμίως, από 5,3% το 2022, έπεσε στο 5,1% το 2023, αλλά το 2024 δύο εκατομμύρια επιπλέον εργαζόμενοι αναμένεται να αναζητήσουν εργασία, αυξάνοντας το ποσοστό στο 5,2%, εκτιμά η ΔΟΕ στην έκθεσή της για τις παγκόσμιες τάσεις της απασχόλησης και τις κοινωνικές προοπτικές για το 2024. Η υπηρεσία του ΟΗΕ υπενθυμίζει πως η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία της Covid-19 επιβραδύνθηκε σε ένα υπόβαθρο γεωπολιτικών εντάσεων και επίμονου πληθωρισμού που οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Η παγκόσμια ανάπτυξη το 2023 ήταν παρ΄όλ’ αυτά ελαφρώς υψηλότερη απ΄ ό,τι είχε προβλεφθεί και οι αγορές εργασίας επέδειξαν απροσδόκητη ανθεκτικότητα, αναφέρει η ΔΟΕ.

Όμως οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν στην πλειονότητα των χωρών της Ομάδας των 20 (G20), καθώς οι μισθολογικές αυξήσεις δεν ακολούθησαν τον ρυθμό του πληθωρισμού, υπογράμμισε ο οργανισμός. Τα διαθέσιμα εισοδήματα μειώθηκαν στην πλειονότητα των χωρών της G20 και, γενικά, η διάβρωση του επιπέδου διαβίωσης λόγω του πληθωρισμού “δεν αναμένεται να αποκατασταθεί γρήγορα”, εκτίμησε. Η έκθεσή της αποτιμά τις τελευταίες τάσεις της αγοράς εργασίας, περιλαμβανομένης της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη συμμετοχή στον ενεργό πληθυσμό και τις ώρες εργασίας, και τις συνδέει με τα κοινωνικά αποτελέσματά τους.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 2,1% το 2024- Οι μεγάλες προκλήσεις

Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε εύρωστη με την πρόβλεψη αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ σε 2,3% το 2023 και 2,1% το 2024. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί από θετική αύξηση των πραγματικών μισθών, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να επεκτείνονται με την εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποστηρίζεται από κονδύλια της ΕΕ. Ο βασικός πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 2% έως το τέλος του 2025, καθώς οι πιέσεις στον πυρήνα του πληθωρισμού θα εκτονωθούν μόνο σταδιακά παρά τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.

Το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό, υποστηριζόμενο από την ενίσχυση των ισολογισμών. Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε περαιτέρω με τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται κάτω από το 5% στις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Τα υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια συνέβαλαν σε ισχυρή ανάκαμψη των τραπεζικών κερδών και ενίσχυσαν την κεφαλαιακή επάρκεια. Το τραπεζικό σύστημα διατηρεί επίσης σημαντικά αποθέματα ρευστότητας παρά τις σημαντικές αποπληρωμές της χρηματοδότησης μέσω ΕΚΤ (TLTRO).

Τα ρίσκα είναι πιο ισορροπημένα σε ότι αφορά την ανάπτυξη, αλλά «έχουν κλίση προς τα πάνω για τον πληθωρισμό», σημειώνει το Ταμείο. Μια πιθανή κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Γάζα και το Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει το εμπόριο, να προκαλέσει ανανεωμένες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη. Αντίθετα, η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες αντιδράσεις της αγοράς στην πρόσφατη αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των πιέσεων από τις πρόσφατες και αναμενόμενες αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων και των κλυδωνισμών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Η ΕΕ παραπέμπει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδηγείται τελικά η Ελλάδα για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Μετά την πειθαρχία που επέβαλαν τα μνημόνια και η ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία, οδηγώντας σε μείωση του συνολικού ποσού των οφειλών και εξαφάνιση σχεδόν της καθυστέρησης απονομής συντάξεων, η πρόοδος ανακόπηκε και σημειώθηκε μάλιστα και αύξηση των μεγεθών.

Τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν 2,099 δισ. ευρώ, έναντι 1,712 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022, 1,302 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά και 4,696 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015.

Ο μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής εδώ είναι τα νοσοκομεία, όπως προκύπτει και από την προσφυγή της Κομισιόν, η οποία σημειώνει ότι η παραπομπή για μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών γίνεται «λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων (πολιτικών και στρατιωτικών) προς τους προμηθευτές τους». Από τα 2,099 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου τον Ιούλιο, το 1,114 δισ. ευρώ αφορά τα νοσοκομεία. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία για την παράβαση είχε κινηθεί από το 2019, με κατάληξη την πρόσφατη προσφυγή. Εκτός από την Ελλάδα, για μη ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας παρέπεμψε η Κομισιόν και το Βέλγιο και την Ιταλία.

Eurostat: Πρωτιά της Ελλάδας στη μείωση του χρέους

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα εξακολουθεί φυσικά να κατέχει τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό μπλοκ σε ό,τι αφορά την αναλογία χρέους/ΑΕΠ, ωστόσο, το χάσμα με την Ιταλία φαίνεται να κλείνει σταδιακά. Ορισμένες προβλέψεις δε δείχνουν ότι το ελληνικό χρέος θα είναι χαμηλότερο από το ιταλικό το 2026.

Ειδικότερα, το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. Σημειώνεται ότι στην ετήσια σύγκριση, τις μεγαλύτερες μειώσεις μετά την Ελλάδα κατέγραψαν η Πορτογαλία (10,9 π.μ.) και η Κύπρος (10,3 π.μ.), ενώ αύξηση είδαν το Βέλγιο (2,5 π.μ.), η Εσθονία (2,3 π.μ.) και η Φινλανδία (2 π.μ.).

Σε τριμηνιαία βάση, το εθνικό χρέος μειώθηκε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας την έκτη μεγαλύτερη συρρίκνωση στο μπλοκ. Στη σύγκριση του τρίτου με το δεύτερο τρίμηνο του 2023, τη μεγαλύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ κατέγραψε η Κύπρος (5,6 π.μ.), το Λουξεμβούργο (2,6 π.μ.) και η Πορτογαλία (2,5 π.μ.), ενώ αύξηση καταγράφηκε στο Βέλγιο (2,1 π.μ.), τη Λετονία (1,9 π.μ.) και τη Σλοβενία (1 π.μ.).

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, το εθνικό χρέος των κυβερνήσεων έναντι του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 89,9% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση από το 92,2% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αλλά και από το 90,3% όπου βρισκόταν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Πάντως, το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το τρίτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε στο 165,5% και πλησιάζει το επίπεδο της Ιταλίας με 140,6%. Ακολουθεί η Γαλλία (111,9% του ΑΕΠ), η Ισπανία (109,8%) και το Βέλγιο (108%). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε στα 360,171 δισ. ευρώ.

ΟΟΣΑ : Προτελευταία η χώρας μας στo βδομαδιάτικο για πολλές ώρες εργασίας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση, μεταξύ 35 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), δηλαδή είναι προτελευταία, στη σύγκριση του μέσου όρου μισθών που χορηγούνται στη χώρα, σε εβδομαδιαία βάση, συνδυαστικά με τις ώρες εργασίας. Ουσιαστικά οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ και αμείβονται πολύ λιγότερο από όσο θα μπορούσαν. Μόνο το Μεξικό βρίσκεται σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που βιώνει η εργασία στην Ευρώπη, είναι ότι από την 30η θέση και κάτω, εκτός από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όλες οι υπόλοιπες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προέρχονται από τη Γηραιά Ήπειρο (Πορτογαλία, Ουγγαρία και Σλοβακία). Ειδικότερα, η Ελλάδα βρίσκεται προτελευταία στην κατάταξη του ΟΟΣΑ με μισθό κατά μέσο όρο 499,60 δολάρια την εβδομάδα, 36,27 ώρες εργασία και 13,77 δολάρια ωρομίσθιο. Το Μεξικό, η μοναδική χώρα που υπολείπεται της Ελλάδας, προσφέρει 320,87 δολάρια μισθό την εβδομάδα,  42,81 ώρες εργασία εβδομαδιαίως και μόλις 7,49 δολάρια ωρομίσθιο. Η πρωτιά ανήκει στην Ισλανδία, που για μόλις 27,87 ώρες εργασία την εβδομάδα, οι εργαζόμενοι εκεί αμείβονται κατά μέσο όρο με 1.528,33 δολάρια, δηλαδή για 54,84 δολάρια ωρομίσθιο! Ακολουθούν το Λουξεμβούργο με 1.505,96 δολάρια βδομαδιάτικο, 53,15 δολάρια ωρομίσθιο και 28,33 ευρώ εβδομαδιαία εργασία. Η τρίτη θέση ανήκει στις ΗΠΑ με 1.489,68 δολάρια την εβδομάδα, 42,78 δολάρια την ώρα, αλλά και εργασία 34,83 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Τέταρτη στη λίστα είναι η Ελβετία με 1.403,71 δολάρια βδομαδιάτικο, 47,75 δολάρια ωρομίσθιο για 29,40 ώρες εβδομαδιαίως και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Βέλγιο με 1.247,07 δολάρια την εβδομάδα, 42,50 δολάρια ωρομίσθιο και εβδομαδιαία εργασία 29,35 ωρών. Γίνεται αντιληπτό ότι  οι τέσσερις από τις πέντε χώρες με τις υψηλότερες αμοιβές σε εβδομαδιαία βάση (Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Βέλγιο) προέρχονται από την Ευρώπη, άρα φαίνονται ολοκάθαρα οι πολλές «μισθολογικές ταχύτητες» που υπάρχουν. 

Δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για τα μέλη του!

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, διευρύνει τις υπηρεσίες του και διαθέτει δωρεάν για τα μέλη του την ψηφιακή υπογραφή, μια σύγχρονη υπηρεσία, που επικυρώνει την αυθεντικότητα του αποστολέα και την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής μεταξύ άλλων είναι, η νομική της ισχύ, που είναι ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου, η κατάργηση της “φυσικής αρχειοθέτησης”, η διασυνοριακή της ισχύ για επιχειρήσεις με εξωστρέφεια, η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ελληνικού Δημοσίου και πολλά άλλα.

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής των επιχειρήσεων – μέλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι:

• Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

• Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και άλλα Επιμελητήρια της χώρας, είναι  Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται απλά με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου εδώ: services.businessportal.gr

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ήταν από τα πρώτα της χώρας που ολοκλήρωσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ για την νέα αυτή υπηρεσία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης δήλωσε :”Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα την προσήλωσή του στην πρόοδο και την υιοθέτηση πρακτικών και εργαλείων που διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις επιτρέπουν να αναπτύσσονται απερίσπαστες από πρακτικά εμπόδια.  Χτίζουμε μαζί και με όραμα το μέλλον όλων των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής.”  

Σε λειτουργία η πλατφόρμα e-Επιμελητήριο (Επιμελητήριο Χαλκιδικής)

Κάπως έτσι ξεκινάει το δικό μας e-chamber και οι ψηφιακές υπηρεσίες μας γίνονται προσβάσιμες στα μέλη μας από την οθόνη του υπολογιστή τους! Εξοικονόμηση σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες και μπορούν να ζητήσουν τα μέλη μας με σύνδεση με κωδικούς ΓΕΜΗ είναι:

– Πιστοποιητικό Εγγραφής

– Πιστοποιητικό Διαγραφής

– Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής

– Θεώρηση εξαγωγικών εγγράφων

– Μπορούν επίσης να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή του Επιμελητηρίου

Επίσης με σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς TAXIS μπορούν να ζητήσουν:

Πιστοποιητικό ιστορικού μέλους

Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης “Το e-Επιμελητήριο είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να πραγματοποιούν σε ελάχιστο χρόνο όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από το χώρο εργασίας τους. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν ότι έχει μειωθεί κατά 90% η προσέλευση στο Επιμελητήριο”

Συνδεθείτε για τις υπηρεσίες του e-chamber εδώ: https://epihal.echamber.gr/welcome/index

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προστατεύει τα μέλη του

Συμφωνία με εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων υπέγραψε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις). Στην ανωτέρω συμφωνία προχώρησε το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του και στην προσπάθειά του να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας μια φόρμα εντύπου, να ζητάνε πληροφορίες αναγράφοντας την επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου πελάτη τους. Το συμπληρωμένο  έντυπο θα το μεταβιβάζουν στη συνέχεια στο Επιμελητήριο μέσω e mail , και το Επιμελητήριο, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσει το αίτημά του μέλους του στην εταιρία, θα απαντάει σε αυτά, άμεσα, με e mail. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που θα  λαμβάνουν τα μέλη από το Επιμελητήριο, είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδοεπιχειρησιακή χρήση. Το έντυπο (Εντολή Ζήτησης) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο παρακάτω link :

Ψηφιακές υπηρεσίες

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες με σύγχρονες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τις οποίες παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων.  

Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:

1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά.  Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη.

2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr .

3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν. 

4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, e-mail: [email protected].

Νέα ψηφιακή υπηρεσία : Ζήτηση & προσφορά εργασίας

To Επιμελητήριο Χαλκιδικής αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου της Οικονομίας, αναγνωρίζει τη μεγάλη ανάγκη και αδυναμία των επαγγελματιών στην εξεύρεση προσωπικού. Εγκαινιάζει λοιπόν, στην επίσημη ιστοσελίδα του την προσφορά και ζήτηση εργασίας.

Σε ένα περιβάλλον απλό στη χρήση, όσοι αναζητούν ή προσφέρουν εργασία μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και να αναρτήσουν την αγγελία τους.

Μπορείτε να κάνετε τις καταχωρήσεις σας εδώ: https://career.epihal.gr/job-listing

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, αλλά και σε αυτούς που αναζητούν εργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και της αγοράς προσφοράς εργασίας.

Ενημέρωση μελών για την επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας, την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα και την τυχόν διαβίβαση προς τρίτους

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ενόψει της νέας ψηφιακής αναβάθμισης για τον εκσυγχρονισμό του Επιμελητηρίου μας, πραγματοποιούνται αρκετές αλλαγές και βελτιώσεις που αφορούν στις παροχές προς τα μέλη μας και στην επικοινωνία μας με αυτά, όπως επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου μας, καθώς και ανασχεδιασμός του «Επιχειρηματικού Οδηγού» και του «Taste Halkidiki»  του Επιμελητηρίου μας. Στα πλαίσια αυτά επεξεργαζόμαστε στοιχεία της επιχείρησής σας και δεδομένα επικοινωνίας με αυτή. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019) και έχει την έδρα του στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός Πολυτεχνείου 58, ΤΚ 63100, τηλ. 2371024200, 24300.

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση στο μητρώο μελών και για τη γενικότερη διάρθρωση και λειτουργία του Μητρώου του Επιμελητηρίου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σκοπούς αρχειοθέτησης και εκπλήρωσης νομίμων καθηκόντων.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αυτά, στοιχεία επικοινωνίας των μελών μας αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας, https://epihal.gr (στον Επιχειρηματικό Οδηγό) και στην Ιστοσελίδα μας https://tastehalkidiki.gr/ (Taste Halkidiki)  προκειμένου να διαφημιστείτε και προβάλετε την επιχείρησή σας μέσω των on line υπηρεσιών μας αλλά και για την επικοινωνία τρίτων ενδιαφερομένων με εσάς για σκοπούς εμπορικής συνεργασίας.

Επίσης, στοιχεία επικοινωνίας των μελών μας ή αντίγραφα καταστάσεων από το Μητρώο, μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους που δικαιολογούν τεκμηριωμένο εύλογο ενδιαφέρον κατόπιν αίτησής τους, όπως σε άλλες επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου ή σε μη μέλη αυτού, σε άλλα Επιμελητήρια, σε τρίτους ιδιώτες για σκοπούς προώθησης της επιχειρηματικότητας και σύναψης συνεργασιών ή σε δημόσιους φορείς για σκοπούς ελέγχου ή έρευνας και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για βελτίωση της επιχειρηματικότητας (σχετικά υπ’ αρ. 337/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του Επιμελητηρίου μας με τα μέλη του μέσω e-mail ή δωρεάν SMS.

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητας, η διεύθυνσή της, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και η ιστοσελίδα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησής σας για τους ανωτέρω σκοπούς προβολής και επικοινωνίας, να μας δηλώσετε την άρνησή σας και εμείς θα προχωρήσουμε στην αφαίρεση των στοιχείων σας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου στο Link : https://epihal.gr/enhmerwtiko-shmeiwma/

Οι διευθύνσεις e-mail του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής άλλαξαν.

Στόχος μας είναι η καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των μελών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής διαχωρίστηκαν ανά υπηρεσία, ενώ έχει προστεθεί σε αυτά και η νέα κατάληξη -epihal.gr.

Η αλλαγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποτελεί μέρος από μια σειρά ενεργειών, που στόχο έχουν την ανανέωση της εταιρικής εικόνας και την αναβάθμιση της επικοινωνίας με το Επιμελητήριο.

Βρείτε παρακάτω όλα τα νέα e-mail που μπορείτε να χρησιμοποιείτε από εδώ και στο εξής.

• Συναλλαγές για Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, Συνδρομές, Πιστοποιητικά Καταγωγής: [email protected]

• Συναλλαγές  για ΟΕ – ΕΕ – ΥΜΣ : [email protected]

• Συναλλαγές  για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ : [email protected]

• Συναλλαγές για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: [email protected]

• Δημόσιες σχέσεις & Γραφείο Προέδρου: [email protected]

• Ενημέρωση & πληροφόρηση από τον Ειδικό Σύμβουλο: [email protected]

• Συναλλαγές που αφορούν τις προμήθειες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: [email protected]

• Διοικητικός Προϊστάμενος: [email protected]

• Οποιαδήποτε άλλο ζήτημα ή συναλλαγή: [email protected]

Μείνετε συνδεδεμένοι με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και στα social networks: facebook | linkedin| instagram

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για διαγραφή από την λίστα ενημέρωσης μας ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ή στείλτε απαντητικό e-mail στο [email protected] με το παραπάνω κείμενο ως θέμα.