Ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Με συντονισμένες και άμεσες ενέργειες ο δήμος Κασσάνδρας πέτυχε την ένταξη του έργου µε τίτλο «Βελτίωση – Αναβάθµιση δικτύου αγροτικής οδοποιίας Δήµου Κασσάνδρας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

Ειδικότερα εγκρίθηκε με την Α.Π 19899/19-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου ολικού προϋπολογισμού 868.000,00€, που θα έχει ως φυσικό αντικείμενο  τη βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών, στη Δ.Κ. Νέας Φώκαιας του ∆ήµου Κασσάνδρας.

Το έργο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση 9,60 χιλιομέτρων δικτύου αγροτικών οδών (οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις), την αναγκαία σήμανση των οδών (διαγραμμίσεις, κατακόρυφη σήμανση) καθώς και την κατασκευή των αναγκαίων έργων αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων. Με την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων θα αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι αγροτικές οδοί του Δήμου Κασσάνδρας και θα επιτευχθεί ένα σύγχρονο και ασφαλές μεταφορικό δίκτυο, τόσο για τους αγρότες, όσο και για τους κατοίκους – επισκέπτες του Δήμου μας.

Ο Δήμος Κασσάνδρας συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί στο έπακρον κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους με αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε κοινωνική και οικονομική τάξη του Δήμου μας.