ΠΟΠΕΚ: Πού οφείλονται οι αυξημένες τιμές των καυσίμων

Στην υψηλή φορολόγηση, αλλά και σε δομικά προβλήματα λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού όπως και στην «ανεξελέγκτη παραβατικότητα» αποδίδει η ΠΟΠΕΚ τις υψηλές τιμές των καυσίμων σε εκτενή ανακοίνωσή της.

Σημειώνει επίσης ότι η διεθνής τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων καθορίζεται χρηματιστηριακά κάθε μέρα από τις πράξεις αγοράς και πώλησης προϊόντων και συμβολαίων, ενώ στην τιμή διυλιστηρίου δηλαδή περιλαμβάνεται μία προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τα Διυλιστήρια στις Εταιρείες Εμπορίας και στους μεγάλους τελικούς καταναλωτές που αιτιολογείται ως κόστος αποθήκευσης, τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και χρηματοοικονομικό.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΠΕΚ

 «Από το 1992 (ν.2008) οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων διαμορφώνονται ελεύθερα σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση, στις δε περιπτώσεις καταγγελιών για αισχροκέρδεια από καταναλωτές αρμόδια για την διερεύνηση τους είναι τα πολιτικά δικαστήρια με το άρθρο 405 του Ποινικού Κώδικα.

Η πορεία της λιανικής τιμής των πετρελαιοειδών προϊόντων (δηλ. της τιμής στην αντλία του πρατηρίου, καθορίζεται από την πορεία της διεθνούς τιμής του αντίστοιχου προϊόντος, το οποίο επηρεάζει σε πρώτο στάδιο τις διυλιστηριακές τιμές, στη συνέχεια τις τιμές χονδρικής των εταιρειών εμπορίας, βάσει των οποίων αγοράζουν τα πρατήρια και διαμορφώνουν τις τελικές λιανικές τιμές.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονται από τρείς παράλληλους μηχανισμούς που αλληλοσυνδέονται αλλά και αλληλοεξουδετερώνονται μερικές φορές:

Α. Προσφορά-Ζήτηση

Β. Πολιτικό ρίσκο

Γ. Ψυχολογία της Αγοράς

Η διεθνής τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων καθορίζεται χρηματιστηριακά κάθε μέρα από τις πράξεις αγοράς και πώλησης προϊόντων και συμβολαίων, όπως γίνεται και για τα υπόλοιπα προϊόντα που αποτελούν είδος χρηματιστηριακής συναλλαγής και συνιστά την τιμή αναφοράς και για τις εκτός χρηματιστηρίου αγοραπωλησίες καυσίμων.

Η εκάστοτε τιμή πώλησης του Διυλιστηρίου προς τις Εταιρείες Εμπορίας, καθορίζεται με βάση τις διεθνείς τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι τιμές στις οποίες πωλούν τα Διυλιστήρια βασίζονται στις τιμές PLATSS Μεσογείου. Στις ίδιες τιμές (με προσαρμογές μεταφορικού κόστους) συναλλάσσονται όλα τα Διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής Μεσογείου, με τους πελάτες τους Εταιρείες Εμπορίας.

Για την διαμόρφωση της τελικής διυλιστηριακής τιμής χρησιμοποιείται φόρμουλα η οποία λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες 4 τιμές PLATSS, διορθώνει για το κόστος αποθήκευσης και μετατρέπει την τιμή από δολάρια σε ευρώ.

Στην τιμή διυλιστηρίου δηλαδή περιλαμβάνεται μία προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τα Διυλιστήρια στις Εταιρείες Εμπορίας και στους μεγάλους τελικούς καταναλωτές που αιτιολογείται ως κόστος αποθήκευσης, τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και χρηματοοικονομικό.

Καθοριστικός παράγοντας για την διαμόρφωση των τιμών στα πετρελαιοειδή προϊόντα είναι η υψηλή φορολόγηση τους (65% περίπου στη τελική τιμή),  η οποία παραμένει σταθερή και δεν επηρεάζεται αναλογικά από τις αυξομειώσεις των διεθνών τιμών. Στη τιμή πώλησης των καυσίμων εμπεριέχονται,

  Ο Φ.Π.Α. από 01-06-2016 ανέρχεται στο 24%

  Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης από 15/10/2016 ανέρχεται σε 280 € το χιλιόλιτρο

  Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και Πετρέλαια διαμορφώνεται σε 700, 410 €/1000 λίτρα, αντίστοιχα από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94)

Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ,από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94)

Επισημαίνεται τέλος ότι η εικόνα που παρουσιάζεται για την δήθεν ανισόρροπη  αναπροσαρμογή των τιμών, δεν οφείλεται στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας, αλλά σε δομικά προβλήματα λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού όπως π.χ στην μη λειτουργία του Οργανισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας κλ.π και στην ανεξέλεγκτη παραβατικότητα, τα οποία επί σειρά ετών ακόμη εξετάζονται».