Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, στις 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Έγκριση α) για άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών και β) για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2019

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) στον άξονα προτεραιότητας 05 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την  Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 6ο: Κατάρτιση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2019, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 7ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας  Θεσσαλονίκης  χρηματοδοτούμενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (β) Ίδιους Πόρους, (γ) Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Τελών), και (δ) Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016, έτους 2019

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 8ο: Κατάρτιση του προγράμματος επενδυτικών δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και (γ) ΟΣΚ και Τόκους

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 9ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), (β) Ίδιους Πόρους και (γ) ΟΣΚ, έτους 2019

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 10ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και (β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), (γ) ΟΣΚ και (δ) ΤΕΟ έτους 2019

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 11ο: Κατάρτιση των προγράμματος επενδυτικών δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (β) από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), (γ) ΥΠΕΣΣΔΑ, (δ) Πρόστιμα, (ε) Τόκους, (στ) ΟΣΚ και (ζ) Λοιπά

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 12ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών χρηματοδοτούμενων (α) από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και ΠΔΕ και (β) από Ίδιους Πόρους έτους 2019, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 13ο: Κατάρτιση των προγράμματος επενδυτικών δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και (β) από Ίδιους Πόρους

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 14ο: Έγκριση α) ανάκλησης της 229/2-11-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και β) νέου τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης» του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Προϋπολογισμός μελέτης: 18.500,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: 2014ΣΕ02700000  της  ΣΑΕ 027

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 15ο: Έγκριση για τη δημοπράτηση με Ανοικτό Διαγωνισμό του (υπο)έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤEΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ »  του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 26ης, 27ης και 28ης  Ιουνίου 2018 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Χαλκιδικής»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 16ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη,  για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 17ο:  Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΙΩΝ», στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 18ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2019 που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 4086

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 19ο: Έγκριση για την παράταση λειτουργίας Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 20ό: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας