Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, στις 12 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετέχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων, εκπροσωπώντας με εξουσιοδοτήσεις τους υπόλοιπους Περιφερειακούς Συμβούλους των παρατάξεων τους, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την 387/13-10-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1193/τ. Δ/2003), για την “Παράκαμψη Ελληνιστικής Πέλλας από ΧΘ 0+000 ως ΧΘ 2+992,85” στα πλαίσια του έργου κατασκευής της νέας Εθνικής Οδού Ν. Χαλκηδόνος – Έδεσσας – Φλώρινας – Γιουγκοσλαβικών Συνόρων, τμήμα Παράκαμψης Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας.

Εισηγητής : Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Β.Δ. Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης.

Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.